DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

EPIŠTOLA OBECNÁ (SVATÉHO)
JAKUBA APOŠTOLA.

V epištole této k vzdělání pravé zbožnosti při některých marných křesťanech psané, apoštol to dvé činí:

A. Z věcí některých škodlivých ty bratří vyvozuje, jako jest:

 • B. K některým věcem dobrým neb ctnostem svatým slouží, jako jest:
 • 1. Trpělivé kříže podnikání; 1,2-5.
 • 2. Modlitba z víry obětovaná; 1,5-13.
 • 3. Známost zkázy lidské a Boží dobroty; 1,13-18.
 • 4. Slova Božího pilné poslouchání i jeho ostříhání;
 • 5. Jazyka zkrocování, dobrých skutků činění, poskvrn světa utíkání; 1,19-27.
 • 6. Uctivost bohatým i chudým; 2,1-14.
 • 7. Životem šlechetným víry potvrzování; 2,14-26.
 • 8. Zkrocování jazyka; 3,1-13.
 • 9. Pokoje obmýšlení; 3,13-18.
 • 10. Pokora před Bohem i lidmi; 4,1-7.
 • 11. Ďáblu odpírání; 4,7-8.
 • 12. Zámutek nad hříchy neb pokání; 4,8-13.
 • 13. V Boha doufání; 4,13-17.
 • 14. Snášelivost; 5,7-13.
 • 15. V čas štěstí i neštěstí jména Božího oslavování; 5,13-14.
 • 16. Modlitby za tělesně nemocné obětování a duchovně nemocných napravování; 5,14-20.

  Má kapitol 5.

  Kapitola 1.

  Učí svatý Jakub, abychom se neděsili pokušení, ale stateční v snášení a přemáhání jich byli, 5. o všelikou pomoc k nejlepšímu dárci, 13. kterýž žádnému není příčinou hříchu nebo pádu, dověrně se utíkajíce, 22. jemuž abychom se ve všem skutečně líbiti usilovali, pilně napomíná.

  Kapitola 2.

  Velí, aby víra nebyla zprzňována přijímáním osob, pravě, že to i u Boha místa nemá. 14. Potom rozdíl víry mrtvé od víry živé 16. příjemnými a srozumitelnými příklady vysvětluje.

  Kapitola 3.

  Škodlivou jazyka nezkrocenost a vrtkost pod příklady pěknými vypisuje, 3. a pilně k bedlivému jím vládnutí, 13. potom i k prokazování pravé moudrosti napomíná.

  Kapitola 4.

  Haní a zastavuje sváry a různice, 2. pravě, že i modlitbám škodí; 6. neustavičným, vrtkavým a vysokomyslným službu činí k upřímnosti a pokoře, 13. i kratičkost a ustavičnou nejistotu života lidského připomínaje.

  Kapitola 5.

  Bohatým ležícím v nepravostech, a doufajícím v nejistém zboží, strašlivou činí pohrůžku, 7. utištěných pak k trpělivému na Pána Boha očekávání, staré předkládaje příklady, ponouká. 12. Naposledy k varování se přísahy, ku zbožnosti, 16. a zvlášť k dověrným modlitbám napomíná.


  DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah