DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 6.

Kristus Pán nasytiv pěti chleby a dvěma rybičkami veliký zástup, 15. ušel před těmi, jenž jej Králem učiniti chtěli; 19. potom po moři se procházel; 25. za mořem pak zástupům vypravoval o chlebu nebeském; 42. nad čímž někteří z učedlníků jeho zhoršivše se, odstoupili od něho; 68. ale Petr s jinými vyznání učinil dobré.

1. Potom odšel Ježíš za moře Galilejské, jenž jest Tiberiadské.

2. A šel ^za ním zástup veliký; nebo viděli divy jeho, kteréž činil nad nemocnými.

[^1Kr 4,34;Mt 4,25]

3. I všel na horu Ježíš, a tam seděl s učedlníky svými.

4. Byla pak blízko °velikanoc, svátek Židovský.

°Ex 12,18;Lv 23,5;Dt 16,1

5. Tedy pozdvih °očí Ježíš a viděv, že zástup veliký jde k němu, dí k Filipovi: Kde nakoupíme chlebů, aby pojedli tito?

°Mt 14,15;Mk 6,35].38

6. (Ale to řekl ^pokoušeje ho; nebo on sám věděl, co by měl učiniti.)

[^Ž 11,4.5]

7. Odpověděl jemu Filip: Za dvě stě peněz chlebů nepostačí jim, aby jeden každý z nich něco maličko vzal.

8. Dí jemu jeden z učedlníků jeho, Ondřej, ^bratr Šimona Petra:

[^1,41]

9. Jestiť ^mládenček jeden zde, kterýž má °pět chlebů ječných a dvě ~rybičky. Ale =coť jest to mezi tak mnohé?

°[^]L 9,13;[^Mt 14,17];=2Kr 4,43;[~J 21,9.10.13]

10. I řekl Ježíš: Rozkažtež lidu, ať se usadí. A bylo trávy mnoho na tom místě. I ^posadilo se mužů v počtu okolo pěti tisíců.

[^Mt 14,19]

11. Tedy Ježíš vzal ty ^chleby, °a díky učiniv, rozdával učedlníkům, učedlníci pak sedícím; též podobně z těch ~rybiček, jakž jsou mnoho chtěli.

°[^]1S 9,13;1Tm 4,4;[~J 21,13]

12. A když byli ^nasyceni, řekl učedlníkům svým: Sbeřte ty drobty, kteříž zůstali, ať nezhynou.

[^Mt 15,37]

13. I sebrali a naplnili dvanácte košů drobtů z pěti chlebů ječných, kteříž pozůstali po těch, jenž jedli.

14. Ti pak lidé, uzřevše ten div, kterýž učinil Ježíš, pravili: Tento jest jistě °prorok, kterýž měl přijíti na svět.

°L 7,16;[Dt 18,15.18]

15. Tedy Ježíš věda, že by měli přijíti a chytiti jej, aby ho učinili králem, °ušel na horu opět sám jediný.

°18,36

16. Když °pak byl večer, sstoupili učedlníci jeho k moři.

°Mt 14,22;Mk 6,47

17. A vstoupivše na lodí, plavili se přes moře do Kafarnaum. A bylo již tma, a nepřišel byl Ježíš k nim.

18. Moře pak dutím velikého ^větru zdvihalo se.

[^Ž 107,25]

19. A odplavivše se honů jako pětmecítma nebo třidceti, uzřeli Ježíše, an chodí po moři a přibližuje se k lodí. I báli se.

20. On pak řekl jim: Jáť jsem, nebojte se.

21. I vzali ho na lodí ochotně, a hned přiběhla k zemi, do kteréž se plavili.

22. Nazejtří pak zástup, kterýž byl za mořem, viděv, že jiné lodičky nebylo, než ta jedna, na kterouž byli vstoupili učedlníci jeho, a že Ježíš nebyl všel s učedlníky svými na lodí, ale sami učedlníci jeho byli se plavili,

23. (Jiné pak lodí byly připlouly od Tiberiady k tomu místu blízko, kdežto byli jedli chléb, když díky učinil Pán,)

24. Když tedy uzřel zástup, že Ježíše tu není, ani učedlníků jeho, vstoupili i oni na lodí, a přijeli do Kafarnaum, hledajíce Ježíše.

25. A nalezše ho za mořem, řekli jemu: Mistře, kdy jsi sem přišel?

26. Odpověděl jim Ježíš a řekl: Amen, amen pravím vám: Hledáte mne, ne protože jste divy viděli, ale že jste jedli chleby a nasyceni jste.

27. Pracujte ne o pokrm, kterýž hyne, ale ^o ten pokrm, kterýž zůstává k životu věčnému, kterýž Syn člověka dá vám. Nebo ~tohoť jest potvrdil °Bůh Otec.

°1,12;5,37;[^3,16;4,14;6,40.54~]Mt 3,17;17,5;Mk 1,11;[L 3,22;J 1,32;Sk 10,38;2Pt 1,17]

28. Tedy řekli jemu: Co budeme činiti, abychom dělali ^dílo Boží?

[^Ř 3,28]

29. Odpověděl Ježíš a řekl jim: Totoť jest to °dílo Boží, abyste věřili v toho, kteréhož on poslal.

°1J 3,23;[J 4,48]

30. I řekli jemu: °Jakéž pak ty znamení činíš, abychom viděli a věřili tobě? Co děláš?

°4,48;[2,18;Mt 12,38]

31. Otcové °naši jedli mannu na poušti, jakož psáno jest: Chléb s nebe dal jim jísti.

°49;Ex 16,[4].14.15;Nu 11,7;Ž 78,24;1K 10,3

32. Tedy řekl Ježíš: Amen, amen pravím vám: Ne Mojžíš dal vám chléb s nebe, ale Otec můj vám dává ten chléb s nebe pravý.

33. Nebo chléb Boží ten jest, kterýž sstupuje s nebe a dává život světu.

34. A oni řekli jemu: Pane, °dávejž nám chléb ten vždycky.

°4,15

35. I řekl jim Ježíš: Jáť jsem ten chléb života. Kdož přichází ke mně, nebude nikoli lačněti, a kdož věří ve mne, nebude °žízniti nikdy.

°7,38;[4,14;Iz 55,1]

36. Ale pověděl jsem vám, anobrž viděli jste mne, ^a nevěříte.

[^12,37]

37. Všecko, ^což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ~ke mně přijde, nevyvrhu ven.

[^17,9;~5,40]

38. Nebo jsem sstoupil s nebe, ne abych činil °vůli svou, ale vůli toho, jenž mne poslal.

°Mt 26,39;Mk 14,36;L 22,42;[J 4,34]

39. Tatoť jest pak vůle toho, kterýž mne poslal, Otcova, °abych všecko, což mi dal, neztratil toho, ale vzkřísil to v nejposlednější den.

°10,28;17,12;18,9

40. A ^tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, ~kdož vidí Syna °a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.

°37;3,15].16;[6,47.54;^Mt 7,21~J 6,36]

41. I reptali Židé na něho, že řekl: Já jsem chléb, kterýž jsem s nebe sstoupil.

42. A pravili: Zdaliž tento °není Ježíš, syn Jozefův, jehož my otce i matku známe? Kterak pak dí tento: S nebe jsem sstoupil?

°Mt 13,55;Mk 6,3;[L 4,22]

43. Tedy odpověděl Ježíš a řekl jim: Nerepcete °vespolek.

°Pl 3,39

44. Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč °Otec můj, kterýž mne poslal, ^přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.

°[^]65;Mt 16,17;[^Pís 1,4;Jr 31,3]

45. Psáno °jest v Prorocích: A budou všickni učeni od Boha. Protož každý, kdož slyšel od Otce a naučil se, jdeť ke mně.

°Iz 54,13;Jr 31,33;Žd 8,11;[Mi 4,2;1Te 4,9]

46. Ne °že by kdo viděl Otce, jediné ten, kterýž jest od Boha, tenť jest viděl Otce.

°1,18;Mt 11,27;[L 10,22]

47. Amen, amen pravím vám: Kdož věří °ve mne, máť život věčný.

°3,16.[18.36;6,35.40]

48. Jáť jsem ten chléb života.

49. Otcové ^vaši jedli mannu na poušti, a ~zemřeli.

[^Ex 16,15;Nu 11,7;Ž 78,24;1K 10,3;~10,5;Žd 3,17.19]

50. Totoť jest chléb ten s nebe sstupující. Kdožť by koli jej jedl, neumřeť.

51. Jáť jsem ^ten chléb živý, jenž jsem s nebe sstoupil. Bude-li kdo jísti ten chléb, živ bude na věky. A chléb, kterýž já dám, tělo mé jest, kteréž já dám za život ~světa.

[^3,13~Žd 10,5.10]

52. Tedy hádali se Židé vespolek, řkouce: Kterak tento ^může dáti nám tělo své jísti?

[^3,9]

53. I řekl jim Ježíš: Amen, amen pravím vám: Nebudete-li ^jísti těla Syna člověka a píti krve jeho, nemáte života v sobě.

[^40;Mt 26,26;1K 11,23n]

54. Kdož jí ^mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.

[^4,14]

55. Nebo tělo mé právě jest pokrm, a krev má právě jest nápoj.

56. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, ve mně ^přebývá a já v něm.

[^15,4.5]

57. Jakož mne poslal ten živý Otec, a já živ jsem skrze Otce, tak kdož jí mne, i on živ bude skrze mne.

58. Totoť jest ten chléb, ^kterýž s nebe sstoupil. Ne ~jako otcové vaši jedli mannu, a zemřeli. Kdož jí chléb tento, živť bude na věky.

[^3,13;~1K 10,3.5]

59. Toto mluvil Ježíš v škole, uče v Kafarnaum.

60. Tedy mnozí z učedlníků jeho, slyševše to, řekli: Tvrdáť jest toto řeč. Kdo ji může slyšeti?

61. Ale věda Ježíš sám v sobě, že by proto reptali učedlníci jeho, řekl jim: To vás uráží?

62. Co pak, kdybyste uzřeli Syna člověka, °an vstupuje, kdež prve byl?

°3,13;Mk 16,19;L 24,51;Sk 1,9;Ef 4,10

63. Duch ^jest, jenž obživuje, těloť nic neprospívá. Slova, kteráž já mluvím vám, Duch a život jsou.

[^2K 3,6]

64. Ale jsouť někteří z vás, ješto nevěří. Nebo ^věděl Ježíš od počátku, kdo by byli nevěřící, a °kdo by ho měl zraditi.

°13,11;[^2,25]

65. I pravil: Protož jsem °vám řekl, že žádný nemůže přijíti ke mně, leč by dáno bylo od Otce mého.

°44

66. A z toho mnozí z učedlníků jeho odešli zpět, a nechodili s ním více.

67. Tedy řekl Ježíš ke dvanácti: Zdali i vy chcete odjíti?

68. I odpověděl jemu Šimon Petr: Pane, k komu půjdeme? A ty slova ^věčného života máš.

[^63;Sk 5,20]

69. A my jsme uvěřili, a poznali, že jsi ty Kristus, °Syn Boha živého.

°Mt 16,16;Mk 8,29;L 9,20

70. Odpověděl jim Ježíš: Však jsem já vás ^dvanácte vyvolil, a ~jeden z vás ďábel jest.

[^L 6,13;~J 8,44]

71. A to řekl o Jidášovi synu Šimona Iškariotského; nebo ten °jej měl zraditi, byv jeden ze dvanácti.

°18,3;Mt 26,47;Mk 14,43;L 22,47


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan