DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 14.

Pán za tou poslední večeří učedlníků svých mnohými řečmi i potěšoval i napomínal 16. a Ducha svatého příchod předpověděl.

1. Nermutiž se srdce vaše. Věříte v Boha, i ve mne věřte.

2. V domu Otce mého °příbytkové mnozí jsou. Byť nebylo tak, pověděl bych vám. >Jduť, abych vám připravil místo.

°2K 5,1;Žd 8,2

3. A odejdu-liť, a připravím vám místo, zaseť přijdu, a poberu vás k sobě samému, °abyste, kde jsem já, i vy byli.

°12,26;17,24

4. A kam já jdu, víte, i cestu víte.

5. Dí jemu Tomáš: Pane, nevíme, kam jdeš. A kterak můžeme cestu věděti?

6. Dí jemu Ježíš: Já °jsem cesta, =i pravda, +i život. #Žádný nepřichází ÷k Otci než skrze mne.

°Žd 9,8;[Iz 35,8];=1Pt 2,24;+J 1,4;11,25;#6,44;[÷]10,9

7. Byste znali mne, také i Otce mého znali byste; a již nyní jej znáte, a viděli jste ho.

8. Řekl jemu Filip: Pane, ukaž nám Otce, a dostiť jest nám.

9. Dí jemu Ježíš: Tak dlouhý čas s vámi jsem, a nepoznal jsi mne? Filipe, °kdož vidí mne, vidí Otce, a kterak ty pravíš: Ukaž nám Otce?

°12,45

10. A což nevěříš, °že já v Otci a Otec ve mně jest? =Slova, kteráž já mluvím vám, sám od sebe nemluvím, ale Otec ve mně přebývaje, +onť činí skutky.

°10,30.[38;17,21];=7,16;8,26;12,49;+5,17

11. Věřtež mi, že jsem já v Otci a Otec ve mně; nebo aspoň pro samy ^skutky věřte mi.

[^5,36]

12. Amen, °amen pravím vám: Kdož věří ve mne, skutky, kteréž já činím, i on činiti bude, a větší nad ty činiti bude. Nebo já jdu k Otci svému.

°Mt 21,21

13. A jestliže byste °co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu.

°15,7;16,23.[24];Mt 7,7.[11];21,22;Mk 11,24;L 11,9;1J 3,22;5,14;Jr 29,12

14. Budete-li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním.

15. Milujete-li °mne, přikázání mých ostříhejte.

°15,10;1J 5,3

16. A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky,

17. Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebť u vás přebývá a v vás bude.

18. Neopustímť °vás sirotků, přijduť k vám.

°Mt 28,20;[Jr 51,5]

19. Ještě maličko, a svět mne již neuzří, °ale vy uzříte mne; nebo já živ jsem, a i vy živi budete.

°20,19

20. V ten ^den vy poznáte, že já jsem v Otci svém, a vy ve mně, a já v vás.

°17,21.23

21. Kdož by měl přikázaní má a ostříhal jich, onť jest ten, kterýž mne miluje. A kdož mne miluje, milován bude od Otce mého, a jáť jej budu milovati a zjevím jemu samého sebe.

22. Řekl jemu Judas, ne onen Iškariotský: Pane, jakž jest to, že sebe nám zjeviti chceš, a ne světu?

23. Odpověděl Ježíš a řekl jemu: Miluje-li ^mne kdo, slova mého ostříhati bude, a Otec můj bude jej milovati, a k němu přijdeme, a ~příbytek u něho učiníme.

[^Př 8,17;~1K 3,16;Ef 3,17]

24. Kdož pak nemiluje mne, slov mých neostříhá; °a slovo, kteréž slyšíte, neníť mé, ale toho, kterýž mne poslal, Otcovo.

°7,16;8,28;12,49;16,13

25. Toto mluvil jsem vám, u vás přebývaje.

26. Utěšitel °pak, ten Duch svatý, kteréhož pošle Otec ve jménu mém, onť vás naučí všemu a připomeneť vám všecko, což jsem koli mluvil vám.

°15,26;16,7;L 24,49;Sk 2,2

27. Pokoj °zůstavuji vám, pokoj můj dávám vám; ne jako svět dává, já dávám vám. Nermutiž se srdce vaše, ani strachuj.

°Fp 4,7

28. Slyšeli jste, že já řekl jsem vám: Jdu, a zase přijdu k vám. Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo ^Otec větší mne jest.

[^10,29]

29. A nyní pověděl jsem vám, prve nežli by se stalo, °abyste, když se stane, uvěřili.

°13,19;16,1

30. Již nemnoho mluviti budu s vámi; neboť jde °Kníže tohoto světa, ale nemáť nic na mně.

°12,31

31. Ale aby poznal svět, že miluji Otce, a jakož mi přikázání dal Otec, tak činím. Vstaňte, pojďme odtud.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan