DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [Následující]

Kapitola 12.

O pomazání mastí drahou noh Páně, 4. pročež Jidáš reptal. 12. O příjezdu Páně do Jeruzaléma, 20. příchodu Řeků, 28. hlasu s nebe slyšaném, 37. a o oslepeném i zatvrzeném srdci Židovském.

1. Tedy Ježíš ^šestý den před velikonocí přišel do Betany, kdežto byl Lazar, ten kterýž byl umřel, jehož vzkřísil z mrtvých.

[^Mt 26,6]

2. I připravili jemu tu večeři, a Marta posluhovala, Lazar pak byl jeden z stolících s nimi.

3. Maria pak °vzavši libru masti drahé z nardu výborného, pomazala noh Ježíšových, a vytřela vlasy svými nohy jeho. I naplněn jest dům vůní té masti.

°11,2;Mt 26,7;Mk 14,3

4. Tedy řekl jeden z učedlníků jeho, Jidáš, syn ^Šimona Iškariotského, kterýž jej měl zraditi:

[^Mt 26,8]

5. Proč tato mast není prodána za tři sta peněz, a není dáno chudým?

6. To pak řekl, ne že by měl péči o chudé, ale že zloděj byl, °a měšec měl, a to, což do něho kladeno bylo, nosil.

°13,29

7. Tedy řekl Ježíš: Nech jí, ke dni pohřebu mého zachovala to.

8. ^Chudé zajisté vždycky máte s sebou, ale mne ne vždycky míti budete.

[^Dt 15,11;Mt 26,11]

9. Zvěděl pak zástup veliký z Židů o něm, že by tu byl. I přišli tam, ne pro Ježíše toliko, ale také, aby Lazara °viděli, kteréhož byl vzkřísil z mrtvých.

°11,43.[44]

10. Radili se pak přední kněží, aby i Lazara zamordovali.

11. Nebo mnozí z Židů odcházeli pro něho, a ^uvěřili v Ježíše.

[^11,45]

12. Potom nazejtří mnohý °zástup, kterýž byl přišel k svátku velikonočnímu, když uslyšeli, že Ježíš jde do Jeruzaléma,

°Mt 21,8;Mk 11,8;L 19,36

13. Nabrali ^ratolestí palmových, a vyšli proti němu, a volali: Spas nás! Požehnaný, °jenž se béře ve jménu Páně, Král Izraelský.

°Ž 118,[25].26;[^Mt 21,8;Mk 11,8;L 19,37.38]

14. I dostav Ježíš ^oslátka, vsedl na ně, jakož psáno jest:

[^Mt 21,7]

15. Neboj se, dcero Sionská, aj, Král tvůj °béře se, na oslátku sedě.

°Iz 62,11;Za 9,9

16. Tomu pak nesrozuměli učedlníci jeho zprvu, ale když oslaven byl Ježíš, tedy se rozpomenuli, že jest to psáno bylo o něm a že jemu to učinili.

17. Vydával pak o něm svědectví zástup, kterýž byl s ním, že Lazara povolal z hrobu a vzkřísil jej z mrtvých.

18. Protož i v cestu vyšel jemu zástup, když slyšeli, že by ten ^div učinil.

[^11,47]

19. Tedy farizeové pravili mezi sebou: Vidíte, že nic neprospíváte? Aj, všecken svět postoupil po něm.

11,47

20. Byli pak někteří Řekové z těch, kteříž přicházívali, °aby se modlili v svátek.

°Sk 8,27

21. Ti také přistoupili k Filipovi, kterýž °byl od Betsaidy Galilejské, a prosili ho, řkouce: Pane, chtěli bychom Ježíše viděti.

°1,44

22. Přišel Filip a pověděl Ondřejovi, Ondřej pak a Filip pověděli Ježíšovi.

23. A Ježíš odpověděl jim, řka: Přišlať jest °hodina, aby oslaven byl Syn člověka.

°13,32;17,1

24. Amen, amen pravím vám: Zrno pšeničné °padna v zemi, neumře-li, onoť samo zůstane, a pakliť umře, mnohý užitek přinese.

°1K 15,37.43

25. Kdož °miluje duši svou, ztratíť ji; a kdož nenávidí duše své na tomto světě, k životu věčnému ostříhá jí.

°Mt 10,39;16,25;L 9,24;14,33;17,33

26. Slouží-li mi kdo, následujž mne; a kdež °jsem já, tuť i můj služebník bude. A bude-li =mi kdo sloužiti, poctíť ho Otec můj.

°14,3;17,24;[1Te 4,17];=1S 2,30

27. Nyní °duše má zkormoucena jest, a což dím? Otče, vysvoboď mne z této hodiny. Ale proto jsem přišel k hodině této.

°Mt 26,38

28. Otče, oslaviž jméno své. Tedy přišel hlas s nebe řkoucí: I oslavil jsem, i ještě oslavím.

29. Ten pak zástup, kterýž tu stál a to slyšel, pravil: Zahřmělo. Jiní pravili: Anděl k němu mluvil.

30. Odpověděl Ježíš a řekl: Ne pro mneť hlas tento se stal, °ale pro vás.

°11,42

31. Nyníť ^jest soud světa tohoto, nyní °kníže světa tohoto vyvrženo bude ven.

°14,30;[^]16,11;[^]Ko 2,15

32. A já budu-liť °povýšen od země, všecky ~potáhnu k sobě.

°8,28;[3,14;~6,44]

33. (To pak pověděl, znamenaje, ^kterou by smrtí měl umříti.)

[^Mt 16,21]

34. Odpověděl jemu zástup: My jsme slyšeli °z Zákona, že ^Kristus zůstává na věky, a kterakž ty pravíš, že musí býti povýšen Syn člověka? Kdo jest to Syn člověka?

°1,1;2S 7,[^13].16;[^]Ž 45,7;89,37;110,4;Iz 9,[^6].7;[^]Ez 37,25;Dn 2,44;7,14;[^]Mi 5,2;[^]L 1,33;Žd 1,8

35. Tedy řekl jim Ježíš: °Ještě na malý čas Světlo s vámi jest. =Choďte, dokud Světlo máte, ať vás tma nezachvátí; nebo kdo chodí ~ve tmách, neví, kam jde.

°9,5;[1,9;8,12];=Ef 5,14;1Te 5,5;[~J 11,10]

36. Dokud Světlo máte, věřte v Světlo, abyste ^synové Světla byli. Toto pověděl Ježíš, a odšed, skryl se před nimi.

[^Ef 5,9;1Te 5,5]

37. A ačkoli tak mnohá znamení činil před nimi, však jsou neuvěřili v něho,

38. Aby se naplnila řeč Izaiáše proroka, kterouž pověděl: Pane, °kdo uvěřil kázaní našemu a rámě Páně komu jest zjeveno?

°Iz 53,1;[Ř 10,16]

39. Ale protoť jsou nemohli věřiti, neb opět Izaiáš °řekl:

°Iz 6,9.[10];Mt 13,14;Mk 4,12;Sk 28,26;Ř 11,8

40. Oslepil oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby očima neviděli a srdcem nerozuměli a neobrátili se, abych jich neuzdravil.

41. To pověděl Izaiáš, když ^viděl slávu jeho a mluvil o něm.

[^Iz 6,1n]

42. A ačkoli mnozí z knížat uvěřili v něho, však pro farizee nevyznávali ho, aby °ze školy nebyli ^vyobcováni.

°[^]9,22;16,2

43. Nebo °milovali slávu lidskou více než slávu Boží.

°5,44

44. Ježíš pak zvolal a řekl: Kdo věří ve mne, ne ve mneť věří, ale v toho, jenž ^mne poslal.

[^1Pt 1,21]

45. A kdož vidí °mne, vidí toho, kterýž mne poslal.

°14,9;[10,30]

46. Já °Světlo na svět jsem přišel, aby žádný, kdož věří ve mne, ve tmě nezůstal.

°1,9;8,12;9,5;Iz 42,6;49,6;Sk 13,47;[L 2,32]

47. A slyšel-liť by kdo slova má, ^a nevěřil by, jáť ho nesoudím; °nebo nepřišel jsem, ~abych soudil svět, ale abych spasen učinil svět.

°3,17;L 9,56;[^Mk 16,16;~J 3,17]

48. Kdož mnou pohrdá a nepřijímá slov mých, máť, °kdo by jej soudil. Slova, kteráž jsem mluvil, tať jej souditi budou v nejposlednější den.

°3,18;Mk 16,16;L 10,16;[8,24]

49. Nebo °já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, jenž mne poslal, Otec, on mi přikázaní dal, co bych měl praviti a mluviti.

3,27;14,10;Dt 18,18

50. A vím, že přikázání jeho jest život ^věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl Otec, takť mluvím.

[^17,1.2Iz 53,11;Fp 2,16]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Jan