DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6

Kapitola 6.

V duchu tichosti, a ne pyšně a tyransky, napravovati učí padlé, 6. lid věrný aby služebníky k životu časnému potřebnými věcmi opatroval, 12. a chytrákům se od Krista odvoditi nedal, pilně napomíná.

1. Bratří, byl-li by ^zachvácen člověk v nějakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sobě, abys snad i ty nebyl pokoušín.

[^Mt 18,15]

2. Jedni ^druhých břemena neste a tak plňte ~zákon Kristův.

[^Mt 11,29;~Jk 2,8]

3. Nebo ^zdá-li se komu, že by něco byl, nic nejsa, takového vlastní mysl jeho svodí.

[^Jk 1,26]

4. Ale díla svého ^zkus jeden každý, a takť sám v sobě ~chválu míti bude, a ne v jiném.

[^1K 11,28;2K 13,5;~1K 5,6]

5. Neb jeden každý ^své břímě ponese.

Mt 16,27;Ř 14,12;1K 3,8;[^Ž 62,13;Jr 17,10;32,19;Ř 2,6]

6. Sdílejž °se pak ten, kterýž ^naučení přijímá v slovu Páně, s tím, od kohož naučení béře, vším svým statkem.

°1K 9,7;[^Ř 15,27]

7. Nemylte ^se, Bůhť nebude oklamán; nebo ~cožkoli rozsíval by člověk, toť bude i žíti.

[^1K 6,9;~L 16,25;Ř 2,6]

8. A kdož ^rozsívá tělu svému, z těla ~žíti bude porušení; ale kdož rozsívá Duchu, z Duchať ÷žíti bude život věčný.

[^Př 22,82K 9,6;~2Te 1,9;÷Ž 126,5]

9. Činíce pak °dobře, ~neoblevujme; nebo časem svým budeme žíti, neustávajíce.

°2Te 3,13;[~Zj 2,3]

10. A protož dokudž čas máme, čiňme dobře ^všechněm, a zvláště nejvíce pak domácím ~víry.

[^Ef 2,10;~1Tm 5,8]

11. Hle, jaký jsem vám list napsal svou rukou.

12. Ti, kteříž chtějí tvární býti podle těla, nutí vás, abyste se obřezovali, jediné ^aby protivenství pro kříž Kristův netrpěli.

[^Fp 3,18]

13. Nebo ani sami ti, kteříž se obřezují, ^nezachovávají Zákona, ale chtí, abyste se obřezovali proto, aby se tělem vaším chlubili.

[^Sk 15,10]

14. Ale ode mne ^odstup to, ať abych se v čem chlubil, jediné v kříži Pána našeho Jezukrista, skrze něhož jest mi svět ~ukřižován, a já světu.

[^Jr 9,24;1K 1,31;~Př 29,27;Ř 6,6]

15. Nebo v °Kristu Ježíši ani obřízka nic neplatí, ani neobřízka, ~ale nové stvoření.

°5,6;Ko 3,11;[1K 7,19;~2K 5,17]

16. A kteříkoli tohoto ^pravidla následují, ~pokoj přijde na ně a milosrdenství, i na ÷lid Boží Izraelský.

[^Fp 3,16~Ž 125,5;÷Ř 2,29;Ga 3,29]

17. Dále pak žádný mi nečiň ^zaměstnání, já °zajisté ~jízvy Pána Ježíše nosím na těle svém.

°[~]2K 4,10;[^L 11,7]

18. Milost ^Pána Ježíše Krista budiž s duchem vaším, bratří. Amen.

[^Fp 4,23]

List tento psán byl k Galatským z Říma.
Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským