DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 3.

Z nemoudrosti a nestálosti apoštol Galatských potrestav, 2. o ospravedlnění člověka věrou v Krista 11. a ne Zákonem důvodně a potěšeně vypravuje.

1. Ó ^nemoudří Galatští, °kdož jest vás tak zmámil, abyste nebyli povolni ~pravdě, kterýmž před očima Ježíš Kristus prve byl vypsán a mezi vámi ukřižován?

°5,7;[^L 24,25]

2. Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li Zákona Ducha svatého jste ^přijali, čili z ~slyšení víry?

[^Sk 2,38;Ef 1,13;~1Tm 4,6]

3. Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, již nyní tělem konáte?

4. Tak mnoho trpěli jste ^nadarmo? A ještě nadarmo-li.

[^2J 1,8]

5. Ten tedy, kterýž vám dává Ducha svatého a činí divy mezi vámi, z skutků-li Zákona to činí, ^čili z slyšení víry?

[^Ř 10,8]

6. Jako °Abraham uvěřil Bohu, a počteno jemu to k spravedlnosti.

°Gn 15,6;Ř 4,3.[18];Jk 2,23;[Žd 11,8]

7. A tak vidíte, že ti, kteříž jsou z víry, ti jsou synové Abrahamovi.

8. Předzvěděvši pak Písmo, že z víry ospravedlňuje ^pohany Bůh, předpovědělo ~Abrahamovi: °Že v tobě budou požehnáni všickni národové.

°[~]Gn 12,3;[~]Sk 3,25;[^15,9]

9. A tak ti, kteříž jsou z víry, docházejí požehnání s věrným Abrahamem.

10. Kteříž pak koli ^z skutků Zákona jsou, pod zlořečenstvím jsou. Nebo ~psáno jest: °Zlořečený každý, kdož nezůstává ve všem, což jest psáno v knihách Zákona, aby to plnil.

°Jr 11,3;[^Ř 4,14.15;~Dt 27,26]

11. A že °z Zákona nebývá ^žádný ospravedlněn před Bohem, zjevné jest, nebo =spravedlivý z víry živ bude.

°2,15;=Ř 1,17;[Ab 2,4;Žd 10,38;^Ř 3,20]

12. Zákon pak není z víry, °ale ten člověk, kterýž by plnil ta přikázání, živ bude v nich.

°Lv 18,5;Ez 20,11;Ř 10,5;[4,4]

13. Ale vykoupilť jest nás Kristus z zlořečenství Zákona, učiněn byv pro nás ^zlořečenstvím, (nebo ~psáno jest: Zlořečený každý, kdož visí na dřevě),

[^Ř 8,3;2K 5,21;~Dt 21,23]

14. Aby na pohany ^požehnání Abrahamovo přišlo v Kristu Ježíši a abychom ~zaslíbení Ducha svatého přijali skrze víru.

[^Gn 12,3;~Iz 32,15]

15. Bratří, po ^lidsku pravím: °Však utvrzené některého ~člověka smlouvy žádný neruší, aniž k ní kdo něco přidává.

°[~]Žd 9,17;[^Ř 3,5]

16. Abrahamovi pak učiněna ^jsou zaslíbení, i semeni jeho. Nedí: ~A semenům, jako by o mnohých mluvil, ale jako o jednom: A semenu tvému, jenž jest Kristus.

[^3,8Gn 12,7;15,5.18;~22,18]

17. Totoť pak pravím: Že smlouvy prve od Boha stvrzené, vztahující se k Kristu, Zákon, kterýž po °čtyřech stech a po třidcíti letech začal se, nevyprazdňuje, tak aby slib Boží v nic obrátil.

°Ex 12,40;[Sk 7,6]

18. Nebo °jestližeť z Zákona pochází dědictví, tedy již ne z zaslíbení. Ale Abrahamovi skrze zaslíbení daroval jest Bůh dědictví.

°Ř 4,14

19. Což pak Zákon? Pro přestupování ustanoven ^jest, dokudž by nepřišlo to símě, jemuž se stalo zaslíbení, způsobený skrze ~anděly v ruce prostředníka.

[^J 15,22;~Ex 19,3.20;Sk 7,38.53]

20. Ale °prostředník není jednoho, Bůh pak ^jeden jest.

°Sk 7,53;[^Dt 4,39;1K 8,4;1Tm 2,5]

21. Tedy Zákon jest proti slibům Božím? Odstup to. Nebo kdyby byl Zákon dán, kterýž by mohl ^obživiti, jistě z Zákona byla by spravedlnost.

[^Ř 8,2-4]

22. Ale ^zavřelo Písmo všecky pod hřích, aby zaslíbení z víry Jezukristovy dáno bylo věřícím.

[^Ř 3,9;11,32]

23. Prve pak, nežli přišla víra, pod Zákonem byli jsme ostříháni, ^zavříni jsouce k té víře, kteráž potom měla zjevena býti.

[^Žd 9,8n]

24. A tak Zákon ^pěstounem naším byl k Kristu, abychom z víry ospravedlněni byli.

[^Mt 5,17;Sk 13,38]

25. Ale když přišla víra, již nejsme pod pěstounem.

26. Všickni zajisté vy ^synové Boží jste v Kristu Ježíši skrze víru.

[^4,5.6;Iz 56,5;J 1,12;Ř 8,15]

27. Nebo ^kteřížkoli v Krista pokřtěni jste, Krista ~jste oblékli.

[^Ř 6,3;~13,14]

28. Neníť ^ani Žid, ani Řek, ani slouha, ani svobodný, ani muž, ani žena. Nebo všickni vy ~jedno jste v Kristu Ježíši.

[^Ř 10,12;1K 12,13;~J 17,21;Ef 2,14.15]

29. A když ^Kristovi jste, tedy símě Abrahamovo jste, a ~podle zaslíbení ÷dědicové.

[^Ř 9,7;~Gn 21,12;Žd 11,18÷Ř 8,17]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským