DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 2.

Oznamuje, kterak se s apoštoly Páně a na čem v Jeruzalémě snesl, 11. jak cestami Božími přímými šel, i Petra k nim napravoval, 15. a za tím sumu evangelium Kristova, i té své epištoly kratičce předložil.

1. Potom po ^čtrnácti letech opět vstoupil jsem ~do Jeruzaléma s Barnabášem, pojav s sebou i Tita.

[^2K 12,2;~Sk 15,2]

2. Vstoupil jsem pak podle ^zjevení, a vypravoval jsem jim evangelium, kteréž káži mezi pohany, a zvláště pak znamenitějším, abych snad nadarmo neběžel nyní i prve.

[^Sk 19,21]

3. Ale ani ^Titus, kterýž se mnou byl, pohan byv, nebyl přinucen obřezati se,

[^Sk 16,3;1K 9,21]

4. Totiž pro podešlé falešné ^bratří, kteříž se byli vloudili k vyšpehování svobody naší, kterouž máme v Kristu Ježíši, aby nás v službu podrobili.

[^Sk 15,24]

5. Kterýmžto ani na chvilku neustoupili jsme a nepoddali se, aby pravda evangelium zůstala u vás.

6. Od těch pak, kteříž se zdadí něco býti, nic mi není přidáno, ač jací jsou někdy byli, mně potom nic není, Bůhť °osoby člověka nepřijímá; ti, pravím, kteříž se něco zdadí býti, nic mi nepřidali.

°Sk 10,34

7. Nýbrž naodpor, když uzřeli, že jest mi ^svěřeno evangelium, abych je kázal neobřezaným, jako i Petrovi mezi Židy,

[^Sk 13,46;22,21]

8. (Nebo ten, ^kterýž mocný byl skrze Petra z strany apoštolství mezi Židy, byl ~mocný i skrze mne mezi pohany,)

[^Sk 2,41;~9,15;Ef 3,8]

9. A poznavše milost mně danou, Jakub a ^Petr a Jan, kteříž se zdadí sloupové býti, podali svých ~pravic mně a Barnabášovi na tovaryšství, abychom my mezi pohany a oni mezi Židy kázali.

[^J 1,42.43;~Sk 13,2.3]

10. Toliko napomenuli, ^abychom na chudé pamatovali, °což jsem se i činiti snažoval.

°Ř 15,25].26;1K 16,1;2K 9,1;[^Sk 11,30]

11. A když byl přišel ^Petr do Antiochie, zjevně jsem jemu odepřel; hoden zajisté byl trestání.

[^2Pt 3,15.16]

12. Nebo prve nežli jsou přišli někteří od Jakuba, jídal s pohany, a když přišli, ucházel a odděloval se od nich, boje se těch, kteříž byli z Židovstva.

13. A spolu s ním v tom pokrytství byli i jiní Židé, takže i Barnabáš uveden byl v jejich pokrytství.

14. Ale uzřev, že ^nesprostně chodí v pravdě evangelium, ~řekl jsem Petrovi přede všemi: Poněvadž ty jsa ÷Žid, pohansky živ jsi, a ne Židovsky, proč pohany k Židovskému způsobu vedeš?

[^5;~1Tm 5,20Sk 10,28]

15. My °přirození Židé, a ne ~pohané hříšní,

°Fp 3,4;[Sk 15,10.11;~Ef 2,12]

16. Vědouce, že °nebývá člověk ospravedlněn z skutků Zákona, ale skrze víru v Jezukrista, i my v Krista uvěřili jsme, abychom ospravedlněni byli z víry Kristovy, a ne z skutků Zákona, =protože nebude ospravedlněn z skutků Zákona žádný člověk.

°Sk 13,38.39;Ř 3,21;Fp 3,9;[Ž 143,2;Ř 3,28];=3,20

17. Jestliže pak hledajíce ^ospravedlněni býti v Kristu, nalézáme se i my hříšníci, tedy jest Kristus služebník hřícha? Nikoli.

[^Ř 3,19-21]

18. Nebo budu-li to, což jsem zbořil, opět zase vzdělávati, přestupníkem sebe činím.

19. Já zajisté skrze ^Zákon Zákonu umřel jsem, °abych živ byl Bohu.

°1Te 5,10;1Pt 4,3;Žd 9,14;[^Ř 7,4;~14,7;2K 5,15]

20. S Kristem ^ukřižován jsem. Živť jsem pak již ne já, ale ~živ jest ve mně Kristus. Že pak nyní živ jsem v těle, u víře Syna Božího živ jsem, kterýžto ÷zamiloval mne a °vydal sebe samého za mne.

°1,4;[1Tm 2,6;Tt 2,14;^Ř 6,6.10;~2K 13,4J 15,13]

21. Nepohrdámť tou milostí Boží. Nebo jestližeť jest z Zákona spravedlnost, tedyť jest Kristus nadarmo umřel.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Galatským