DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 4.

Prosí, aby hodně v povolání svém, 4. v pravé jednotě víry zůstávajíce, chodili, 7. rozličných darů Božích k jedinému cíli, (jenž jest vzdělání těla Kristova), směřujících, dobře užívajíce, rostli, 17. tak aby se nový Kristův život na nich rozkošně stkvěl.

1. Protož prosímť vás já ^vězeň v Pánu, abyste hodně chodili, jakž sluší na povolání vaše, kterýmž povoláni jste,

[^3,1;Sk 21,13.33]

2. Se vší pokorou, tichostí, i s snášelivostí, snášejíce se vespolek v lásce,

3. Usilujíce zachovávati jednotu Ducha v ^svazku pokoje.

[^Ko 3,14.15]

4. Jedno jest ^tělo, a jeden Duch, jakož i povoláni jste v jedné naději povolání vašeho.

[^Ř 12,5]

5. Jeden ^Pán, jedna víra, jeden křest,

[^Dt 6,41K 8,4.6;12,5]

6. Jeden °Bůh a ~Otec všech, kterýž jest ÷nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.

°Mk 12,29;[1K 8,6;12,6;~Mal 2,10;÷Ř 11,36]

7. Jednomu pak každému z nás dána jest ^milost podle míry obdarování Kristova.

[^Ř 12,3;Ef 3,7]

8. Protož °dí Písmo: Vstoupiv na výsost, jaté vedl ~vězně, a dal dary lidem.

°Ž 68,19;[~Ko 2,15]

9. Ale to, že °vstoupil, co jest, jediné že i sstoupil prve do ~nejnižších stran země?

°J 3,13;[6,62;~1Pt 3,19]

10. Ten pak, jenž sstoupil, onť jest, kterýž i °vstoupil vysoko nade všecka nebesa, aby ~naplnil všecko.

°Mk 16,19;[Sk 2,33;~Jr 23,24]

11. A °onť jest dal některé zajisté ^apoštoly, některé pak ~proroky, ÷jiné evangelisty, jiné pastýře *a učitele,

°[^]1K 12,28;[~Sk 11,272Tm 4,5;*Ř 12,7]

12. Pro spořádání svatých, k dílu služebnosti, k vzdělání těla Kristova,

13. Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,

14. Abychom již více nebyli °děti, zmítající se ~a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;

°1K 14,20;[Iz 28,9;1K 14,20~Mt 11,7;Žd 13,9]

15. Ale ^pravdu činíce v lásce, °rosťme v něj všelikterak, v toho, =kterýž jest hlava, totiž Kristus,

°Ko 1,10;[2Pt 3,18];=Ef 1,22;5,23;1K 11,3;Ko 1,18;[^Ga 4,16]

16. Z kteréhožto ^všecko tělo příslušně spojené a svázané po všech kloubích přisluhování, podle vnitřní moci v míru jednoho každého údu, zrůst těla činí, k vzdělání svému v lásce.

[^Ř 12,5]

17. A protož totoť pravím a osvědčuji v Pánu, abyste již více nechodili, jako i jiní pohané chodí, ^v marnosti mysli své,

[^Ř 1,18.21]

18. Zatemnění v ^rozumu, ~odcizeni jsouce od života Božího, pro ÷neznámost, kteráž jest v nich z zatvrzení srdce jejich.

[^1,18;~2,121Te 4,5]

19. Kteřížto ^zoufavše sobě, vydali se v nestydatost, aby všelikou nečistotu páchali s chtivostí.

[^Ř 1,24.26]

20. Ale vy ne tak jste se ^vyučili následovati Krista,

[^Mt 11,29]

21. Ač jestliže jste ho slyšeli a o něm byli vyučeni, jakž ta jest pravda v Ježíšovi,

22. Totiž, ^složiti ono první ~obcování podle starého člověka, rušícího se, podle žádostí oklamávajících,

[^Ko 3,8Žd 12,1;~Ef 2,2.3;Tt 3,3]

23. Obnoviti ^se pak duchem mysli vaší,

[^Ř 12,2;Ko 3,10]

24. A ^obléci nového člověka, podle Boha stvořeného, v spravedlnosti a v svatosti pravdy.

[^Ř 6,4;2K 5,17;Ko 3,9]

25. Protož °složíce lež, ~mluvtež pravdu jeden každý s bližním svým; nebo jsme ÷vespolek údové.

°1Pt 2,1;[Ko 3,9;~Za 8,16;÷Ř 12,5]

26. Hněvejte se, °a nehřešte; slunce nezapadej na hněvivost vaši.

°Ž 4,5;[Jk 1,19]

27. Nedávejte ^místa ďáblu.

[^Jk 4,7;1Pt 5,9]

28. Kdo kradl, již více nekraď, ale raději °pracuj, dělaje rukama svýma, což dobrého jest, aby měl z čeho uděliti nuznému.

°1Te 4,11

29. Žádná řeč °mrzutá nevycházej z úst vašich, ale ať jest každé promluvení dobré k vzdělání užitečnému, aby dalo milost posluchačům.

°5,4.[6;Mt 12,36]

30. A ^nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto ~znamenáni jste ÷ke dni vykoupení.

[^Iz 7,13;63,10~Ř 8,16L 21,28;Ř 8,23]

31. Všeliká ^hořkost, a rozzlobení se, i hněv, i křik, i rouhání buď odjato od vás, se vší zlostí,

[^Ko 3,8.19]

32. Ale °buďte k sobě vespolek ^dobrotiví, milosrdní, odpouštějíce sobě vespolek, jakož i Bůh v Kristu odpustil vám.

°Ko 3,12.13;[^Fp 2,1;1Pt 3,8]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským