DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 [Následující]

Kapitola 2.

Čehožkoli došli od Boha i Židé i pohané, to vše z pouhé milosti Boží pošlo. 13. Protož obojí tak v svaté lásce spojeni jsouce i Boha chváliti, 19. i na výborném gruntu vzděláni jsouce, růsti mají.

1. I vás obživil °mrtvé vinami a hříchy,

°Ko 2,13;[Ef 2,5]

2. V nichž jste °někdy chodili podle obyčeje světa tohoto a ~podle knížete mocného v povětří, ducha toho, kterýž nyní dělá ÷v synech zpoury.

°1K 6,11;Ko 3,7;[~J 12,31Ef 5,6]

3. Mezi nimižto i my všickni žili jsme někdy v žádostech těla našeho, činivše to, což se líbilo tělu a mysli, a byli jsme z přirození synové hněvu jako i jiní.

4. Ale Bůh, ^bohatý jsa v milosrdenství pro velikou lásku svou, kteroužto zamiloval nás,

[^Ř 10,12]

5. Když jsme my ještě ^mrtví byli v hříších, obživil nás spolu ~s Kristem, jehož milostí jste °spaseni,

°Sk 15,11;[Tt 3,5;^Ř 5,6n;~6,4.5.8;Ko 3,1.3]

6. A spolu s ním ^vzkřísil, i posadil na nebesích v Kristu Ježíši,

[^2K 4,14]

7. Aby ukázal v věku budoucím ^nepřevýšené bohatství milosti své, z dobroty své k nám v Kristu Ježíši.

[^1,19]

8. Nebo ^milostí spaseni jste ~skrze víru, a to ÷ne sami z sebe: darť jest to *Boží,

[^Ř 3,24;~3,28Mt 16,17;*Ř 6,23]

9. Ne ^z skutků, aby se ~někdo nechlubil.

[^Ř 3,20.27;4,2Ga 2,16;Tt 3,5;~1K 1,29]

10. Jsme zajisté jeho ^dílo, jsouce stvořeni ~v Kristu Ježíši k ÷skutkům dobrým, kteréž Bůh připravil, abychom v *nich chodili.

[^Ž 100,3;~2K 5,17Tt 2,14;*Ef 5,2]

11. Protož ^pamatujte, že vy byli někdy pohané podle těla, kteříž jste slouli neobřízka od těch, kteříž slouli obřízka na těle, kteráž se působí rukama,

[^5,8;1K 12,2]

12. A že jste byli za onoho času bez Krista, odcizeni ^od společnosti Izraele, °a cizí od úmluv zaslíbení, naděje nemající, a bez Boha na světě.

°Ř 9,4;[^Neh 2,20;Sk 22,28]

13. Ale nyní v ^Kristu Ježíši vy, kteříž jste někdy byli dalecí, blízcí učiněni jste skrze krev Kristovu.

[^Ř 8,1]

14. Nebo onť jest ^pokoj náš, kterýž učinil oboje ~jedno, zbořiv hradbu dělící na různo,

[^Iz 9,6;J 16,33;Ř 5,1;Ko 1,20~J 10,16]

15. A nepřátelství, totiž °Zákon přikázání, záležející v ustanoveních, vyprázdniv skrze tělo své, aby dvoje vzdělal v samém sobě v ~jednoho nového člověka, tak čině pokoj,

°Ko 2,14;1Pt 1,18;[~2K 5,17]

16. A v ^mír uvodě oboje v jednom těle Bohu skrze kříž, vyhladiv nepřátelství skrze něj.

[^Ko 1,20]

17. A přišed, zvěstoval ^pokoj vám, dalekým ~i blízkým.

[^Iz 57,19;~Ž 148,14]

18. Neboť skrze ^něho obojí °máme přístup v jednom Duchu k Otci.

°[^]3,12;[^]Ř 5,2;Žd 10,19;[^4,16;J 10,9]

19. Aj, již tedy nejste hosté a příchozí, ale ^spoluměšťané svatých a ~domácí Boží,

[^Fp 3,20;Žd 12,22.23;~Ga 6,10;1Tm 5,8]

20. Vzdělaní na ^základ apoštolský a prorocký, kdežto jest °gruntovní úhelný kámen sám Ježíš Kristus,

°[^]Iz 28,16;[^Mt 16,18;1K 3,9.10;1Pt 2,4;Zj 21,14;~Ž 118,22]

21. Na němžto ^všecko stavení příslušně vzdělané roste v ~chrám svatý v Pánu;

[^4,16;~1K 3,16]

22. Na kterémžto i vy spolu vzděláváte se v příbytek Boží, v Duchu svatém.


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / Efezským