DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 3. Janova
Kapitola: 1

Kapitola 1.

Kterak jedni při druhých, a zvláště otcové při dítkách, těšiti se máme pravdě, 5. přívětiví býti, 10. nepřátely pravdou přemáhati, 12. i pravé svědectví pravdě vydávati, tomu všemu příkladem svým vyučuje svatý Jan.

1. Starší Gáiovi milému, kteréhož ^já miluji v pravdě.

[^2J 1,1]

2. Nejmilejší, žádámť obzvláštně, abys se dobře měl a zdráv byl, tak jako duše tvá dobře se má.

3. Zradovalť jsem se zajisté velice, když přišli bratří a svědectví vydávali o tvé upřímnosti, vypravujíce, kterak ty ^v upřímnosti chodíš.

[^2J 1,4]

4. Nemámť větší radosti, nežli abych slyšel, že ^synové moji chodí v upřímnosti.

[^1Te 3,8;1J 3,8;2J 1,4]

5. Nejmilejší, věrně děláš, cožkoli činíš ^bratřím a hostem,

[^Ř 16,23]

6. Kteřížto svědectví vydali o lásce tvé před církví. Kteréžto ^vyprovodíš-li, tak jakž ~sluší na Boha, dobře učiníš.

[^Tt 3,13;~Ko 1,10]

7. Neboť jsou pro jméno jeho vyšli, a nic nevzali od pohanů.

8. Mámeť tedy my takové přijímati, abychom byli pomocníci pravdy.

9. Psal °jsem sboru vašemu, ale Diotrefes, kterýž stojí o prvotnost mezi nimi, nepřijímá nás.

°2J 1,11

10. Protož přijdu-liť tam, připomenuť skutky jeho, kteréž činí, mluvě proti nám zlé řeči. A nemaje dosti na tom, i sám ^bratří nepřijímá, i těm, kteříž by přijímati chtěli, nedopouští, a ze sboru je vylučuje.

[^Mt 23,13]

11. Nejmilejší, ^nenásledujž zlého, ale dobrého. Kdož dobře činí, z Boha jest; ale kdož zle činí, nevidí Boha.

[^Ž 37,27Iz 1,16]

12. Demetriovi svědectví vydáno jest ode všech, i od samé pravdy; ano i my svědectví o něm vydáváme, a víte, že svědectví naše pravé jest.

13. Mnohoť jsem měl psáti, ^ale nechci psáti černidlem a pérem.

[^2J 1,12]

14. Nebo mám naději, že tě tudíž uzřím, a ústy k ústům mluviti budeme.

15. Pokoj budiž ^tobě. Pozdravují tě přátelé. Pozdraviž i ty dobrých přátel ze jména.

[^1Pt 5,14]
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 3. Janova