DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

DRUHÁ EPIŠTOLA K TIMOTEOVI
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA.

V epištole této k probuzení Timotea k stálosti a ku potěšení v souženích psané apoštol téhož Timotea pozdraviv a pěkný přístup sobě k němu učiniv, předkládá věci dvoje:

I. Obecné, přináležející:

II. Své věci domácí neb běžné, jako že: Timoteovi k sobě s Markem přijíti poroučí, nad Démasem stržkem a některými nepřátely svými naříká, jiné pak z křehkosti padlé omlouvá, pozdravení nejedna od sebe i jiných vzkazuje, modlitbou sobě obyčejnou epištolu zavírá; kap. 4,9-22.

Má kapitol 4.

Kapitola 1.

Pozdraviv Timotea velmi laskavě. 4. připomíná s potěšením živou jeho víru, 6. a ponouká ho ku práci, a tak k zrůstu v dařích Božích, 7. i k doufanlivé smělosti, aby se nestyděl za evangelium, i za něj, služebníka toho evangelium, 13. ale čemuž se od něho naučil, to v srdci svém složené aby měl.

Kapitola 2.

Napomíná k statečnému, věrnému a opatrnému těžení hřivnou, 16. k varování se jedů kacířských, 20. a přídržení se pravého gruntu.

Kapitola 3.

Předpověděv o hrozných bezbožnostech budoucího velmi nebezpečného věku, 5. napomíná Timotea k utíkání lidí takových, (9. jimž i pohrůžku činí,) 10. k zůstávání v tom, čemuž se od něho naučil, by pak i v protivenství proto snášeti měl.

Kapitola 4.

K horlivému vykonávání práce úřadu ode Pána přijatého napomíná a zavazuje Timotea, 6. o svém brzkém z světa odjití potěšeně vypravuje, 10. potom o některých pomocnících svých i protivnících, 17. a ochraně Boží před nimi zmínku činí.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah