DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

DRUHÁ EPIŠTOLA
K TESSALONICENSKÝM
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA.

V epištole této, jako i v předešlé apoštol Tessalonicenským slouží:

I. K stálosti při pravdě čisté a zvláště:

II. K konání opravdovému povinností jejich, totiž aby za věrné služebníky se modlívali, kap. 3,1; pro řídkost vyvolených od víry neodstupovali, v. 2; Bohu, že při nich dílo začaté dokoná, se dověřovali, v. 3; učení apoštolské za pravidlo svého života měli, v. 4; pro čistou pravdu protivenství snášeli, v. 5; s zahaleči netovaryšili, ale jeho života pracovitého následovali, v. 6.-11; spravedlivě se živili, v. 12; v činění milosrdných skutků stálí byli, v. 13; pravdě nepovolné vyučovali, v. 14.

Má kapitoly 3.

Kapitola 1.

Z zrůstu víry a lásky při těch bratřích 3. vděčně Bohu děkuje svatý Pavel, 5. a jich v tom připomínáním i hrozné nad bezbožnými u věčném zatracení pomsty, 7. i přerozkošné svatým se přibližující odplaty potvrzuje.

Kapitola 2.

Žádá za to, aby byli stálí, 2. a falešným budoucích věcí předpovídáním nedali se kormoutiti, 3. ale věděli, že antikrist prve se má zjeviti, i kralovati, 7. i ode Pána teprv zabit býti; 13. protož aby s dobrou myslí zachovávati to, což jim vydal apoštol, usilovali.

Kapitola 3.

Ponouká apoštol k snažnosti v svatých modlitbách, 6. a varování se neřádných a nepokojných bratří, 14. kteří by tím zahanbeni jsouce, snáze napraveni býti mohli.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah