DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Petrova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3

Kapitola 3.

K stálosti v přijaté pravdě, k zrůstu v ní, 3. a k varování se posměvačů, i k strojení se ku příchodu Páně napomíná, 6. a mezi tím o předešlém prvnějšího světa zahynutí, 10. i budoucím tohoto rychlém a nenadálém skrze oheň zkažení, aneb přečištění i hrozně i potěšitelně vypravuje.

1. Nejmilejší, již toto druhý list vám píši, v kterýchžto listech vzbuzuji ^skrze napomínání vaši upřímnou mysl,

[^1,13]

2. Abyste pamatovali na ^slova předpověděná od svatých proroků, a na přikázání vydané vám od ~nás apoštolů Pána a Spasitele,

[^1,15.19;~Sk 10,41]

3. Toto nejprve ^vědouce, žeť přijdou v posledních dnech posměvači, podle svých vlastních žádostí chodící,

[^1Tm 4,1;2Tm 3,1]

4. A říkající: ^Kdež jest to zaslibování příchodu jeho? Nebo jakž otcové naši zesnuli, všecko tak trvá od počátku stvoření.

[^Iz 5,19;Jr 17,15]

5. Tohoť zajisté z úmysla věděti nechtí, °že nebesa již dávno slovem Božím byla učiněna, i země z vody a na vodě upevněna.

°Gn 1,1.[6.9];Ž 24,2;[33,6]

6. Pročež onen první svět °vodou jsa zatopen, zahynul.

°Gn 7,17.21

7. Ta pak nebesa, kteráž nyní jsou, i země, týmž slovem odložena jsou a zachována k ^ohni, ke dni soudu a zatracení bezbožných lidí.

[^Ž 102,27;Iz 51,6;Mt 25,41]

8. Ale tato jedna věc nebudiž před vámi skryta, nejmilejší, °že jeden den u Pána jest jako tisíc let, a tisíc let jako jeden den.

°Ž 90,4

9. Nemeškáť ^Pán s naplněním slibů, (jakož někteří za to mají, že obmeškává,) ale ~shovívá °nám, nechtě, aby kteří ÷zahynuli, =ale všickni ku pokání se obrátili.

°[~]Iz 30,18;=Ez 18,[23].32;[^Ab 2,3;Žd 10,37]

10. Přijdeť °zajisté den Páně, jako zloděj ^v noci, v kterémžto nebesa jako v prudkosti vichru pominou, a živlové pálivostí ~ohně rozplynou se, země pak i ty věci, kteréž jsou na ní, vypáleny budou.

°Mt 24,43].44;[~Ž 102,27]

11. Poněvadž tedy to všecko má se rozplynouti, jací pak vy býti máte v svatých obcováních a v pobožnostech,

12. Očekávajíce a chvátajíce ku příští dne Božího, v němžto ^nebesa, hoříce, rozpustí se, a živlové pálivostí ohně rozplynou se?

[^Ž 50,3;2Te 1,8]

13. Nového pak °nebe a nové země podle zaslíbení jeho čekáme, v kterýchžto spravedlnost přebývá.

°Iz 65,17;66,22;Zj 21,1

14. Protož, nejmilejší, takových ^věcí čekajíce, snažtež se, abyste bez poskvrny a bez úhony před ním nalezeni byli v pokoji;

[^1Te 3,13]

15. A Pána našeho ^dlouhočekání za spasení mějte, jakož i milý bratr náš Pavel, podle sobě dané moudrosti, psal vám,

[^Ř 2,41Pt 3,20]

16. Jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou ^nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných Písem, k svému vlastnímu zatracení.

[^Ř 8,191K 15,24;1Te 4,15;Ga 3,12]

17. Vy tedy, nejmilejší, to prve vědouce, ^střeztež se, abyste bludem těch nešlechetných lidí nebyli pojati a nevypadli od své ~pevnosti.

[^Mk 13,5.23.33;~2Pt 1,12]

18. Ale ^rozmáhejtež se v milosti a ~v známosti Pána našeho a Spasitele Jezukrista, jemuž sláva i nyní i na časy věčné. Amen.

[^Ko 1,10;~2Pt 1,8]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Petrova