DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 8.

Dobré svědectví ochotné štědrosti Macedonských dav apoštol, 7. k následování jich podle možnosti Korintské probuzuje, 16. a bratří, kteréž k nim posílá, jejich lásce poroučí.

1. Známuť ^pak vám činíme, bratří, milost ~Boží, danou sborům Macedonským,

[^1K 12,3;~Ř 15,26]

2. Že v mnohém zkušení rozličných soužení rozhojnilá radost jejich a převeliká chudoba jejich rozhojněna jest v bohatství upřímnosti jejich.

3. Nebo svědectví jim vydávám, že podle možnosti, ba i nad možnost hotovi byli sděliti se,

4. Mnohými žádostmi prosíce nás, abychom ^té milosti jejich a obcování služebnost (v rozdělování toho svatým) na se přijali.

[^9,1;Sk 11,29;Ř 15,26]

5. A netoliko tak učinili, jakž jsme se nadáli, ale sami sebe nejprve dali Pánu, a i nám také u vůli Boží,

6. Takže jsme musili napomenouti Tita, aby jakož byl prve započal, tak také i dokonal při vás milost tuto.

7. A protož jakž ^ve všech věcech jste ~hojní, totiž u víře i v řeči i v známosti i ve všeliké snažnosti i v lásce vaší k nám, tak i v této milosti hojní buďte.

[^1K 1,5;Ko 1,9~2K 8,2]

8. Ne jako rozkazuje, toto pravím, ale příčinou jiných snažnosti i vaši upřímou lásku zkušenou ukázati chtěje.

9. Nebo znáte milost Pána našeho Jezukrista, že pro vás učiněn jest chudý, jsa ^bohatý, abyste ~vy jeho chudobou zbohatli.

[^L 9,58;~2K 6,10]

10. A k tomuť ^vám radu dávám; nebo jest vám to užitečné, kteříž jste netoliko činiti, ale i chtíti prve začali léta předešlého.

[^1K 7,6]

11. Protož nyní již to skutkem vykonejte, aby jakož ^hotové bylo chtění, tak také bylo i vykonání °z toho, což máte.

°L 11,41;[^2K 8,12;Fp 2,13]

12. Nebo jest-liť prve vůle hotová, podle toho, což kdo má, vzácná jest Bohu, ne podle toho, čehož nemá.

13. Nebo ne proto vás ponoukám, aby jiným bylo polehčení, a vám soužení, ale rovnost ať jest; nyní přítomně vaše hojnost spomoziž jejich chudobě,

14. Aby potom ^také jejich hojnost vaší chudobě byla ku pomoci, aby tak byla rovnost;

[^9,12]

15. Jakož °psáno: Kdo mnoho nasbíral, nic mu nezbývalo, a kdo málo, neměl nedostatku.

°Ex 16,18

16. Ale ^díka Bohu, kterýžto takovouž snažnost k službě vám dal v srdce Titovo,

[^9,15;1K 15,57]

17. Takže to napomenutí naše ochotně přijal, anobrž jsa v lásce k vám opravdový, sám z své dobré vůle šel k vám.

18. Poslaliť jsme pak s ním bratra toho, kterýž má velikou chválu v evangelium po všech sbořích,

19. (A netoliko to, ale také losem vyvolen jest od ^církví za tovaryše putování našeho, s touto ~milostí, kteroužto sloužíme k slávě Pánu ÷a k vyplnění vůle vaší,)

[^18;~Ga 2,102K 9,2]

20. Varujíce se toho, aby nám někdo neutrhal ^pro tu hojnost, kterouž my přisluhujeme,

[^9,1]

21. Dobré °opatrujíce netoliko před obličejem Páně, ale i před lidmi.

°Ř 12,17

22. Poslali jsme pak s nimi ^bratra našeho, kteréhož jsme mnohokrát ve mnohých věcech zkusili, že jest ~pilný, a nyní mnohem pilnější bude pro mnohé doufání o vás.

[^13,13~2K 8,16.17]

23. Z strany pak ^Tita víte, že jest tovaryš můj, a mezi vámi pomocník můj; a z strany bratří našich, že jsou ~poslové církví a ÷sláva Kristova.

[^12,18;~Ř 16,71Te 2,20]

24. Protož jistoty lásky vaší ^a chlouby naší o vás, k nim dokažte, i před obličejem církví.

[^7,14]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským