DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 7.

K svatosti života kratičce napomenuv, 2. o své k nim horlivé lásce 7. i z nich velikém potěšení obšírně vypravuje.

1. Taková tedy majíce ^zaslíbení, nejmilejší, očišťujmež ~se od všeliké poskvrny ÷těla i ducha, konajíce posvěcení naše v bázni Boží.

[^1Tm 4,8;~1J 3,3Ř 12,1.2]

2. Přijmětež nás. Žádnémuť ^jsme neublížili, žádnému neuškodili, ~žádného neoklamali.

[^Sk 20,33;~2K 12,17]

3. Nepravím toho ku potupě vaší, poněvadž jsem napřed pověděl, že v srdcích našich jste, tak abychom hotovi byli spolu s vámi zemříti i spolu živi býti.

4. Mnohéť jsem k vám důvěrnosti, mnohoť se vámi chlubím; naplněn jsem potěšením, a rozhojňujiť se v radosti ve všelikém soužení našem.

5. Neb °i když jsme byli přišli do Macedonie, žádného odpočinutí nemělo tělo naše, ale ve všem souženi jsme byli; měli jsme zevnitř boje, vnitř strachy.

°2,13

6. Ale ten, jenž těší ponížené, potěšil nás, Bůh, skrze Titův příchod.

7. A netoliko příchodem jeho, ale také i potěšením tím, kteréž on měl z vás, vypravovav nám o vaší veliké žádosti nás, o vašem kvílení, a vaší ke mně horlivé milosti, takže jsem se velmi zradoval.

8. A ačkoli ^zarmoutil jsem vás listem, nelituji toho, ač jsem byl litoval. Nebo vidím, že ten list, ačkoli na čas, zarmoutil vás.

[^2,4]

9. Ale nyní raduji se, ne že jste zarmouceni byli, ale že jste se ku pokání zarmoutili. Zarmoutili jste se zajisté podle Boha, takže jste k žádné škodě nepřišli skrze nás.

10. Nebo °zámutek, kterýž jest podle Boha, ten pokání k spasení působí takové, jehož nikdy líto nebude, ale ~zámutek světa způsobuje smrt.

°1Pt 2,19;[2S 12,13;Mt 5,4;~Mt 27,3.5]

11. Ano hle, to samo, že jste podle Boha zarmouceni byli, kterakou v vás způsobilo snažnost, nýbrž jakou omluvu, nýbrž zažhnutí hněvu, nýbrž bázeň, nýbrž žádost vroucí, nýbrž horlivost, anobrž pomstu? A všelijak ukázali jste se nevinni býti v té příhodě.

12. A ač psal jsem vám, však ne pro toho jsem psal, kterýž tu nepravost spáchal, ani pro toho, komuž se křivda stala, ale aby vám ^zjevena byla pilnost naše o vás před obličejem Božím.

[^2,9]

13. Protož potěšeniť jsme z potěšení vašeho. Ale mnohem hojněji zradovali jsme se z radosti Titovy, že poočerstven jest duch jeho ode všech vás,

14. A že chlubil-li jsem se v čem vámi před ním, nebyl jsem zahanben, ale jakož všecko mluvili jsme vám v pravdě, tak i chlouba naše, kteráž byla před Titem, pravá jest shledána.

15. A hojněji srdce jeho jest k vám obráceno, nebo ^rozpomíná se na poslušenství všech vás, a kterak jste ho s bázní a s strachem přijali.

[^2,9]

16. ^Raduji se pak, že ve všem mám o vás doufání.

[^2Te 3,4]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským