DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 6.

Služebníků Páně k věrnému a snažnému povinností svých konání, 11. lidu pak věrného k opravdovému a bedlivému čistých Božích služeb užívání 14. a modlářství utíkání, pilně napomíná.

1. Protož ^napomáhajíce, i napomínáme vás, abyste milosti Boží nadarmo nebrali,

[^1K 3,9]

2. (Neboť ^praví Bůh: °V čas příhodný uslyšel jsem tě a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, ~nyníť jest čas příhodný, aj, ÷nyní dnové spasení.)

°[^]Iz 49,8;[~L 4,19÷Ř 13,12]

3. Žádného v ničemž ^nedávajíce pohoršení, aby byla bez úhony služba naše;

[^Mt 18,6;Ř 14,13]

4. Ale ^ve všem se chovajíce jakožto Boží ~služebníci, ve mnohé trpělivosti, v utištěních, v nedostatcích, úzkostech,

[^4,2~1K 4,1]

5. V ranách, v žalářích, v nepokojích, v pracech, v bdění, v postech,

6. V čistotě, v umění, v dlouhočekání, v dobrotivosti, v Duchu svatém, v lásce ^neošemetné,

[^Ř 12,9]

7. V slovu ^pravdy, v moci Boží, skrze odění ~spravedlnosti, napravo i nalevo,

[^1K 2,4;~2K 10,4]

8. Skrze slávu i pohanění, skrze zlou i dobrou pověst, jakožto ^bludní, a jsouce pravdomluvní,

[^2J 1,7]

9. Jakožto neznámí, a jsouce známí, jakožto umírající, ^a aj, živi jsme, jakožto potrestaní, ~a nezmordovaní,

[^4,10.11Iz 26,19;~Ž 118,18]

10. Jako ^smutní, avšak vždycky se radujíce, jako chudí, a mnohé ~zbohacujíce, jako nic nemajíce, avšak všemi věcmi vládnouce.

[^2,2;~8,9]

11. Ústa naše otevřína jsou k vám, ó Korintští, srdce naše rozšířeno jest.

12. Nejste ^v nás souženi, než souženi jste v srdcích vašich.

[^7,2.3]

13. Ale takovéžť odplaty žádám od vás, jakožto synům pravím: Rozšiřte se i vy.

14. A netáhněte jha ^s nevěřícími. Nebo jaký jest ~spolek spravedlnosti s nepravostí? A jaké obcování ÷světla s temnostmi?

[^Dt 7,2;~1K 5,9;Ef 5,111J 1,5.6]

15. A jaké ^srovnání Krista s Beliálem? Aneb jaký díl věřícímu s nevěřícím?

[^1Kr 18,21;1K 10,20]

16. A jaké spolčení chrámu Božího s modlami? Nebo °vy jste chrám Boha živého, jakož ~pověděl Bůh: Že =přebývati budu v nich, a procházeti se, a budu jejich ÷Bohem, a oni budou mým lidem.

°1K 3,16;=Ex 29,46;Lv 26,11.[~]12;Ez 37,27;[÷Jr 31,33]

17. A protož °vyjdětež z prostředku jejich a oddělte se od nich, praví Pán; a nečistého se nedotýkejte, a já přijmu vás.

°Iz 52,11;[48,20];Jr 50,8;Zj 18,4

18. A budu vám °za Otce, a vy mi budete za syny a za dcery, praví Pán všemohoucí.

°Jr 31,1.9


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským