DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 5.

Nadějí budoucích věčných a rozkošných věcí, i potěšuje apoštol věrných služebníků, 9. i k snažnému s dobrým svědomím pracování příkladem svým ponouká, 19. naposledy, kterak veliké a slavné věci Kristus Pán svěřil služebníkům svým, vypravuje.

1. Víme zajisté, že byl-li by tohoto našeho zemského ^přebývání stánek zbořen, stavení od Boha máme, ~příbytek ne rukou udělaný, věčný v nebesích.

[^2Pt 1,13.14;~J 14,2;Žd 8,2]

2. Pročež i v tomto stánku °vzdycháme, v příbytek náš, kterýž jest s nebe, oblečeni býti žádajíce,

°Ř 8,23

3. Jestliže ^však oblečení a ne nazí nalezeni budeme.

[^Mt 22,11]

4. Nebo kteříž jsme v tomto stánku, lkáme, jsouce obtíženi, poněvadž bychom nechtěli svlečeni býti, ale přiodíni, aby °pohlcena byla smrtelnost od života.

°1K 15,54

5. Ten pak, kdož nás tak k tomu způsobil, ^Bůhť jest, kterýž i dal nám závdavek Ducha svého.

[^Ef 2,10]

6. Protož doufanlivé mysli vždycky jsouce, a vědouce, že dokudž pohostinu jsme v tomto těle, vzdáleni jsme ode Pána,

7. (Nebo skrze ^víru chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně,)

[^Ř 8,24;1K 13,12;Žd 11,1;1Pt 1,8]

8. Doufanlivéť pak mysli jsme, ^a oblibujeme raději vyjíti z těla ~a přijíti ku Pánu.

[^Fp 1,23;~1Te 4,17]

9. Protož i usilujeme buďto v těle pohostinu jsouce, buďto z těla se berouce, jemu se líbiti.

10. Všickni my zajisté °ukázati se musíme před soudnou stolicí Kristovou, aby přijal =jeden každý odplatu za to, což skrze tělo působil, podle toho, jakž práce čí byla, buďto v dobrém, nebo ve zlém.

°Mt 25,32;Ř 14,10;=Mt 16,27;1K 3,8;[Ž 62,13Jr 17,10]

11. Protož ^znajíce tu hrůzu Páně, lidem k víře sloužíme, Bohuť pak známi jsme. A nadějiť mám, že i svědomí vašemu známi jsme.

[^Jb 31,23]

12. Neboť ne sami sebe opět ^vám chválíme, ale příčinu vám dáváme, abyste se ~chlubili námi a abyste to měli proti těm, kteříž se v tvárnosti chlubí, a ne v srdci.

[^3,1;~1,14;10,8]

13. Nebo buďto že ^nesmyslní jsme, Bohu nesmyslní jsme; buďto že jsme rozumní, vám rozumní jsme.

[^11,16.17;12,6.11]

14. Láska zajisté Kristova víže nás,

15. Jakožto ty, kteříž tak soudíme, že poněvadž jeden za ^všecky umřel, tedyť jsou všickni zemřeli, °a že za všecky umřel, aby ti, kteříž živi jsou, =již ne sami sobě živi byli, ale tomu, kterýž za ně umřel i z mrtvých vstal.

°1Te 5,10;=Ř 14,7;[1Tm 2,6]

16. A tak my již od toho času žádného ^neznáme podle těla. A ačkoli jsme poznali Krista podle těla, ale nyní již více neznáme.

[^Mt 12,50;J 15,14]

17. Protož jest-li kdo ^v Kristu, nové stvoření ~jest. Staré ÷věci pominuly, aj, °nové všecko učiněno jest.

°[÷]Iz 43,19;Zj 21,5;[^Ř 8,1.10;~Ga 6,15]

18. To pak všecko jest z Boha, °kterýž smířil nás s sebou skrze Jezukrista, a dal nám služebnost smíření tohoto.

°Ko 1,20;[Ř 5,10]

19. Nebo ^Bůh byl v Kristu, ~smiřuje svět s sebou, ÷nepočítaje jim hříchů jejich, a složil v nás to slovo smíření.

[^Ř 3,24.25;~2K 5,18;÷Ž 32,2]

20. Protož my místo ^Krista poselství dějeme; a jako by Bůh skrze nás žádal vás, ~prosíme na místě Kristově, smiřte se s Bohem.

[^3,6;Iz 52,7;1K 4,1.2;~2K 2,17]

21. Nebo toho, ^kterýž hříchu nepoznal, za nás učinil hříchem, abychom my ~učiněni byli spravedlností Boží v něm.

[^Iz 53,6.9.12;J 8,46;1Pt 2,22;~Ř 5,19]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským