DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 4.

Jaká věrnost, pilnost, 5. pokora, 8. stálost, 13. opravdovost a v duchu z spatřování budoucích přeslavných věcí libost, při služebnících Páně stkvíti se má, i vypravuje utěšeně, 16. i příklad toho na sobě ukazuje.

1. Protož majíce toto přisluhování, tak jakž jsme ^milosrdenství došli, neoblevujeme v něm.

[^1K 7,25]

2. Ale odmítáme ukrývání neslušnosti, nechodíce ^v chytrosti, aniž ~se lstivě obírajíce s slovem Božím, ale zjevováním ÷pravdy v příjemnost uvodíce sebe u každého svědomí lidského před obličejem Božím.

[^1Te 2,3.5;~Ř 1,162K 6,4]

3. Pakliť zakryté jest evangelium naše, před těmi, kteříž hynou, zakryté jest.

4. V nichžto ^Bůh světa tohoto oslepil mysli, totiž v ~nevěrných, aby se ÷jim nezasvítilo světlo evangelium slávy Kristovy, *kterýž jest obraz Boží.

Ko 1,15;[^Ef 6,12;~Iz 6,10÷Mt 11,27;*Fp 2,6;Žd 1,3]

5. Neboť ^ne sami sebe kážeme, ale Krista ~Ježíše Pána, sami pak o sobě pravíme, že jsme služebníci vaši pro Ježíše.

[^1,24;~Sk 2,36;10,36]

6. Bůh zajisté, kterýž ^rozkázal, aby se z temností světlo zablesklo, ~tenť jest se osvítil v srdcích našich, ÷k osvícení známosti slávy Boží v tváři Ježíše Krista.

[^Gn 1,3.16~2Pt 1,19Sk 26,18]

7. Mámeť ^pak poklad tento v nádobách hliněných, aby vyvýšenost moci byla Boží, a ne ~z nás.

[^5,1;~3,5;12,9;1K 2,5]

8. Myť se všech stran ^úzkost máme, ale nebýváme cele potlačeni; v divných jsme ~nesnadnostech, ale nebýváme v tom pohlceni;

[^6,4.5;~Ga 4,20]

9. Protivenství ^trpíme, ale nebýváme opuštěni; býváme opovrženi, ale nehyneme.

[^Ž 37,24.33]

10. Vždycky °mrtvení Pána Ježíše na těle svém nosíme, aby i život Ježíšův na těle našem zjeven byl.

°Ga 6,17;[Ř 8,171K 15,31;1Pt 4,13]

11. Vždycky °zajisté my, kteříž živi jsme, na ^smrt býváme vydáváni pro Ježíše, aby i ~život Ježíšův zjeven byl na smrtelném těle našem.

°[^]1K 4,9;[^Ž 44,23;Mt 5,11;Ř 8,361K 4,9;~15,49;Ko 3,4]

12. A tak ^smrt v nás moc provodí, ale v vás život.

[^1K 4,6.9]

13. Majíce tedy ^téhož ducha víry, podle toho, jakž psáno jest: °Uvěřil jsem, protož jsem mluvil, i myť ~věříme, protož i mluvíme,

°[^]Ž 116,10;[~Ř 10,9.10]

14. Vědouce, že ten, °kterýž vzkřísil Pána Ježíše, i nás ~skrze Ježíše vzkřísí a postaví s vámi.

°1K 6,14;[Sk 2,24~Ř 8,11;Ef 2,6]

15. Nebo to všecko pro vás se děje, aby ta přehojná milost skrze ^díků činění od mnohých věrných rozmohla se k slávě Boží.

[^1,11]

16. Protož neoblevujeme, ^ale ačkoli zevnitřní člověk náš ruší se, však ten ~vnitřní obnovuje ÷se den ode dne.

[^1Pt 3,4~Ř 7,22Ef 4,23]

17. Nebo toto °nynější maličké soužení naše převelmi veliké věčné slávy břímě nám působí,

°Ř 8,18;[Ž 30,6;Mt 5,12;1J 3,2]

18. Když ^nepatříme na ty věci, kteréž se vidí, ale na ty, kteréž se nevidí. Nebo ty věci, kteréž se vidí, jsou časné, ale které se nevidí, jsou věčné.

[^Ř 8,24.25]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským