DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 3.

Poněvadž všech svatých služeb přítomných v církvi studnice jest Kristus, Boží moc a moudrost, 4. tedyť jsou mnohem důstojnější nad ony Starého Zákona figurné služby.

1. Začínáme opět sami sebe ^chváliti? Zdaliž potřebujeme, jako někteří, schvalujících listů k vám, nebo od vás k jiným?

[^1,12;5,12;10,8]

2. List náš vy jste, napsaný v srdcích našich, kterýžto znají a čtou všickni lidé.

3. Nebo to zjevné jest, že jste vy list Kristův, zpravený skrze přisluhování naše, °napsaný ne černidlem, ale Duchem Boha živého, ne na ~dskách kamenných, ale na dskách srdce masitých.

°Ez 11,19;Žd 8,10;[Jr 31,33;~Ex 24,12]

4. Doufání pak ^takové máme skrze Krista k Bohu,

[^12]

5. Ne že bychom ^dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boha jest.

[^2,16]

6. Kterýžto i ^hodné nás učinil služebníky Nového Zákona, ~ne litery, ale Ducha. ÷Nebo litera zabíjí, ale Duch obživuje.

[^5,18;Jr 31,31n;Žd 8,6.8;~Ř 2,27.29J 6,63]

7. A poněvadž přisluhování smrti, literami vyryté ^na dskách kamenných, bylo slavné, °takže ~nemohli patřiti synové Izraelští v tvář Mojžíšovu, pro slávu obličeje jeho, kteráž pominouti měla,

°Ex 34,[~]30.34;[^Dt 10,1]

8. I kterakž by tedy ovšem přisluhování Ducha nemělo býti slavné?

9. Nebo poněvadž ^přisluhování pomsty slavné bylo, mnohemť se ~více rozhojňuje v slávě přisluhování spravedlnosti.

[^Ř 3,21~1,17]

10. Nebo to, což oslaveno bylo, aniž oslaveno bylo v té částce, u přirovnání ^převýšené slávy nového přisluhování.

[^Ef 1,19]

11. Nebo poněvadž to pomíjející slavné bylo, mnohemť více to, což zůstává, jestiť slavné.

12. Protož majíce takovou naději, mnohé ^svobody užíváme,

[^Ef 6,19]

13. A ne jako Mojžíš, kterýž ^kladl zastření na tvář svou, aby nepatřili synové Izraelští ~k cíli té věci pomíjející.

[^Ex 34,33.35;~Ř 10,4]

14. Ale ^ztupeni jsou smyslové jejich. Nebo až do dnešního dne to zastření v čítání starého Zákona zůstává neodkryté; nebo skrze Krista toliko se odnímá.

[^Iz 6,10;Ez 12,2Mt 13,13.14]

15. Protož až do dnešního dne, když se čtou knihy Mojžíšovy, zastření jest položeno na jejich srdci.

16. Než jakž by se ^obrátilo ku Pánu, odňato bude zastření.

[^Mt 13,11]

17. Nebo ^Pán Duch jest, a kdež jest Duch Páně, tuť i svoboda.

[^6;J 4,24]

18. My pak všickni ^odkrytou tváří slávu Páně jakožto v zrcadle spatřujíce, v týž ~obraz proměněni býváme od slávy v slávu, jakožto od Ducha Páně.

[^5,7;1K 13,12;~Ř 8,29;1K 15,49]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským