DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [Následující]

Kapitola 2.

Hříšníka toho zase na milost přijíti velí. 12. Práce věrných služebníků, i původu jich i ovoce (skrze pěkný příklad) ukázáním zveličuje.

1. Toto jsem pak sobě uložil, abych k vám zase s zámutkem nepřišel.

2. Nebo jestliže já vás zarmoutím, i kdo jest, ješto by mne obveselil, než ten, kterýž jest ode mne zarmoucen?

3. A protoť jsem vám to ^napsal, abych přijda k vám, neměl zámutku z těch, z nichž bych se měl radovati, doufaje o všech o vás, že radost má jest všech vás radost.

[^8,22;Ga 5,10]

4. Nebo z velikého soužení a bolesti srdce psal jsem vám, s mnohými slzami, ne abyste zarmouceni byli, ale abyste poznali lásku, kteroužto k vám velikou mám.

5. Jestližeť jest pak kdo zarmoutil, ne mneť zarmoutil, než toliko poněkud, abych jím neobtěžoval všech vás.

6. Dostiť má takový na tom trestání, kteréž měl od mnohých,

7. Tak abyste jemu již raději zase odpustili a potěšili ho, aby on snad přílišným zámutkem nepřišel na zahynutí.

8. Protož prosím vás, ^abyste utvrdili k němu lásku.

[^1K 16,14]

9. Nebo i proto psal jsem vám, abych zkušením zvěděl, jste-li ve všem poslušni.

10. Komuž pak vy co odpouštíte, i já odpouštím. Nebo i já, jestliže jsem co odpustil, komuž jsem odpustil, pro vás odpustil jsem, před obličejem Kristovým, abychom nebyli oklamáni od satana.

11. Nebo nejsou nám neznámá myšlení jeho.

12. Když jsem pak přišel do ^Troady, k zvěstování evangelium Kristova, ačkoli dveře mi otevříny byly skrze Pána, však neměl jsem žádného upokojení v duchu svém, protože jsem nenalezl Tita, bratra svého.

[^Sk 16,8]

13. Ale ^požehnav jich, odšel jsem do Macedonie.

[^Sk 18,18]

14. Bohu pak budiž ^díka, kterýž vždycky dává nám vítězství v Kristu, a vůni známosti své zjevuje skrze nás na každém místě.

[^1K 15,57]

15. Neboť jsme Kristova vůně dobrá Bohu v těch, ^jenž k spasení přicházejí, i v těch, ~kteříž hynou,

[^1K 1,18;~2K 4,3]

16. Těm zajisté jsme °vůně smrtelná k smrti, oněm pak vůně života k životu. Ale k tomu ~kdo jest způsobný?

°L 2,34;[~2K 3,5.6]

17. Neboť °nejsme, jako mnozí, cizoložící slovo Boží, ale jako z upřímnosti, a jako z Boha, před obličejem Božím, o Kristu mluvíme.

°4,2


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 2. Korintským