DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

PRVNÍ EPIŠTOLA K TIMOTEOVI
(SVATÉHO) PAVLA APOŠTOLA

Epištola tato naučení a napomenutí ušlechtilých jako kvítků plná o věcech dvojích nejvíce zprávu dává:

I. Přináležejících k zbožnosti, a tu apoštol vypisuje:

II. Příslušejících k obcování neb k životu, a tu se naučení zvláštní předkládá o: kázni, vdovách, které mají neb nemají k opatrování chudých a nemocných vyvolovány býti, opatrování dobré pověsti i živnosti služebníků věrných, čeládkách zvlášť v manství podmaněných, dobývání i užívání statků; kap. 5.6.

Má kapitol 6.

Kapitola 1.

Péči měv apoštol o Efezské, aby od falešných apoštolů podvedeni nebyli, 3. Timotea při nich nechal, 5. jemuž pravý cíl zákona Páně ukázav, 12. milosrdenství Boží při sobě i při jiných zveličuje, 18. a Timoteovi, aby dobrého svědomí ostříhal, přikazuje.

Kapitola 2.

Pilně k modlitbám 2. i za vrchnost napomíná, 5. předkládaje prostředníka pravého Krista, 8. a velí, aby se věrní na všelikém místě poctivě a slušně měli, jakž na zbožné muže, 9. a šlechetné ženy náleží.

Kapitola 3.

Jaký by měl býti v obcování i v obyčejích, a jakými ctnostmi ozdobený biskup, 8. i jáhen, vyměřuje apoštol, 14. a příčinu tohoto psání svého ukazuje.

Kapitola 4.

Prorokuje o budoucích bludařích, učení ďábelského rozsevačích. 6. Za tím Timotea, jak by se měl míti, 15. a k jakému cíli v slovu i v skutku směřovati, vyučuje.

Kapitola 5.

Naučení dává Timoteovi, kterak by se chovati měl k rozdílným v církvi údům, k starcům i mladším, 2. až i k vdovám, o nichž obšírně píše, 17. naposledy kterak by nad správci lidu a kazateli bdíti měl, jemu ukazuje.

Kapitola 6.

Ukazuje, jak by vyučovati měl služebníky poslušenství a uctivosti ku pánům, vyučovati, 3. odporného učení nenásledovati, 6. lakomství utíkati, 11. zbožnosti následovati, nových věcí se varovati, 12. věrně v jisté naději hojné odplaty pracovati, 17. a bohatých ku poníženosti a dobrým skutkům ponoukati.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah