DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 4.

Napomíná, aby se tak, jakž jim přikázání vydal, chovali, v čistotě, 9. lásce svaté, 10. a pokojnosti i pracovitosti zůstávajíce, 13. poněvadž té práce, když ten hrozný spravedlivého soudu přišel by den, litovati (nevýmluvnou za ni berouce odplatu) nebudou.

1. Dále pak, bratří, °prosíme vás, a napomínáme ^v Pánu Ježíši, jakož jste přijali od nás, ~kterak byste měli choditi a ÷líbiti se Bohu, v tom abyste *se rozhojnili více.

°1K 1,10;[^2Te 3,12;~Ga 5,16Žd 11,5.6;*1K 15,58]

2. Víte zajisté, jaká přikázání vydali jsme vám skrze Pána Ježíše.

3. Tať jest zajisté °vůle Boží, totiž posvěcení vaše, abyste se zdržovali od =smilstva,

°Ř 12,2;Ef 5,17;=Sk 15,20

4. A aby uměl jeden každý z vás svým ^osudím vládnouti ~v svatosti a v uctivosti,

[^Ř 9,23;~1K 6,13.15]

5. Ne v libosti tělesných ^žádostí ~jako i °pohané, kteříž Boha ÷neznají;

°Ef 4,17;[^Ko 3,5;~1Te 4,131K 15,34;Ef 2,12]

6. A aby žádný neutiskal ani oklamával v jakémkoli jednání bratra svého, protože mstitel jest Pán všeho toho, jakož i předpověděli jsme vám a osvědčili.

7. Nebo ^nepovolal nás Bůh k nečistotě, ale ku posvěcení.

[^Lv 11,44;J 17,19;1K 1,2;2Tm 1,9]

8. A protož kdo by ^pohrdal tímto, ne člověkem pohrdá, ale Bohem, kterýž i dal °Ducha svého svatého nám.

°[~]1K 7,40;[^L 10,16]

9. O °lásce pak bratrské neníť potřebí psáti vám; nebo jste vy již tomu ~od Boha naučeni, abyste ÷milovali jedni druhé.

°J 13,34;[1Te 3,12;1Pt 1,22;~Iz 54,13;÷Lv 19,18;Mt 22,39]

10. A jistě činíte to ke všechněm bratřím ve vší Macedonii. Napomínámeť pak vás, bratří, abyste se v tom ještě ^více rozhojnili,

[^1]

11. A ^snažili se pokojni býti a hleděti toho, což komu náleží, a °pracovati rukama svýma vlastníma, jakož jsme přikázali vám,

°Ef 4,28;2Te 3,10;[^1Pt 4,15]

12. Tak abyste ^slušně chodili před těmi, kteříž jsou vně, a v ničemž abyste neměli nedostatku.

[^Ř 13,13]

13. Nechciť pak, abyste ^nevěděli, bratří, o těch, kteříž ~zesnuli, abyste se nermoutili, ÷jako i jiní, kteříž naděje nemají.

[^1K 10,1;~Lv 19,28;÷1Te 4,5]

14. Nebo jakož ^věříme, že Ježíš umřel a z mrtvých vstal, takť Bůh i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním.

[^Ř 14,9;1K 15,3.4.13.18]

15. Toto zajisté vám pravíme ^slovem Páně, °že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli.

°1K 15,23].51.52;[^7,10]

16. Nebo ^Pán náš s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a ~s troubou Boží sstoupí s nebe, a °mrtví, kteříž jsou v Kristu, ÷vstanou nejprve.

°[÷]1K 15,23.[~52;^Mt 24,31]

17. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi ^zachváceni budeme ~do oblaků, vstříc Pánu v povětří, ÷a tak vždycky se Pánem budeme.

[^Zj 11,12;~Sk 1,9.11J 12,26]

18. A protož ^potěšujtež jedni druhých těmito slovy.

[^2K 13,11]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským