DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 3.

V pokušeních na ně přišlých příhodný jim retuňk apoštol skrze navštívení jich Timoteovo obmyslil, 6. a tudy zvěděv o jejich v pravdě přijaté stálosti, těší se, 10. prospěchu hojnějšího jim, a sobě brzkého jich vidění žádaje.

1. Protož nemohše se déle zdržeti, za nejlepší se nám vidělo, abychom °v Aténách pozůstali my sami,

°Sk 17,15.16

2. A poslali jsme °Timotea, bratra našeho a služebníka Božího a pomocníka našeho v evangelium Kristovu, aby potvrdil vás a napomenul k tomu, což náleží víře vaší,

°Sk 16,1

3. Aby °se žádný nepohnul od ní v takových těchto souženích. Neb i sami víte, že jsme k tomu postaveni.

°Ef 3,13

4. Ještě zajisté, když jsme u vás byli, předpovídali ^jsme vám, že ~budeme souženi; jakož se i stalo, jakž víte.

[^J 14,25;Sk 17,1;~1Pt 4,13]

5. Protož i já, nemoha se déle zdržeti, poslal ^jsem ho k vám, abych zvěděl o víře vaší, ať by snad nějak ~nepokoušel vás ten pokušitel, a tak aby nebyla daremná práce naše.

[^Ko 4,8;~Mt 4,3;1K 7,5]

6. Nyní pak když k nám přišel Timoteus od vás a zvěstoval nám novinu veselou o víře a lásce vaší, a že nás připomínáte dobře, žádajíce vždycky nás viděti, jako také ^i my vás,

[^2,17]

7. Protož potěšeni jsme z vás, bratří, °ve všelikém soužení a ^nesnadnosti naší, skrze víru vaši.

°2K 7,4;[6,4]

8. Nebo ^aj, živi jsme, jestliže vy pevně stojíte v Pánu.

[^Gn 45,27]

9. A jakým °děkováním z vás můžeme se odměniti Bohu za všecku tu radost, kterouž radujeme se pro vás před obličejem Boha našeho,

°Ef 1,15.16;[3,14-16;1Te 1,2]

10. Dnem i nocí přehorlivě °modléce se, abychom uzřeli tvář vaši a doplnili to, čehož by se nedostávalo víře vaší?

°Ř 1,10;2Tm 1,3.4

11. Sám pak Bůh a Otec náš, a Pán náš Ježíš Kristus spraviž cestu naši k vám.

12. A vás tentýž Pán ^račiž rozmnožiti a rozhojniti v lásce, kterouž máte k sobě vespolek, i ke ~všechněm, jako i nás k vám,

[^1Pt 1,22;2Pt 1,7;~1Te 5,15]

13. Aby tak °utvrzena byla srdce vaše neposkvrněná ~v svatosti, před Bohem a Otcem naším, ku ÷příští Pána našeho Jezukrista, se všemi svatými jeho.

°[~]1K 1,8;[÷]1Te 5,23;[2Te 2,17;~Ef 1,4Fp 1,10]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Tessalonicenským