DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 4.

Vystříhá apoštol od hříchů i s pohrůžkou. 7. Napomíná pak k opatrnosti, bedlivým modlitbám, k lásce, k věrnosti a opravdovosti při vykonávání Božích služeb, 12. a k ochotnému protivenství pro Pána snášení.

1. Poněvadž tedy Kristus trpěl za ^nás na těle, i vy také týmž ~myšlením odíni buďte, totiž že ten, kdož na těle ÷trpěl, přestal *od hříchu,

[^2,21;3,18;~Fp 2,5Ř 6,7;*Iz 27,9]

2. K tomu, aby již nebyl více tělesným žádostem, ale vůli Boží v těle živ, po všecken čas, což ho ještě zůstává.

3. Dostiť jest zajisté nám na °tom přeběhlém času života našeho, v němž jsme vůli těla podle obyčeje pohanů páchali, chodivše v nestydatých chlipnostech, v žádostech, v zbytečném pití vína, v hodování, v opilství a v ohyzdném modlosloužení.

°Ef 4,17.[18]

4. A protož když se k nim nepřipojujete v takovém jejich vydávání se v rozpustilosti, zdá se jim to cosi ^nového býti, a rouhají se tomu.

[^12]

5. Tiť vydadí ^počet tomu, kterýž hotov jest ~souditi živé i mrtvé.

[^2K 5,10;~Sk 10,42]

6. Proto jest zajisté i ^mrtvým kázáno evangelium, aby souzeni byli podle lidí, to jest z strany těla, ale živi byli podle Boha duchem.

[^3,19;J 5,25]

7. Všemuť se pak ^přibližuje konec.

[^1K 10,11;Fp 4,5]

8. A protož ^buďte středmí a bedliví k modlitbám. Přede vším pak lásku jedni k druhým opravdovou mějte; °nebo ~láska přikryje množství hříchů.

°[~]Př 10,12;[^Mt 26,41;~1K 13,7;1Pt 1,22]

9. Buďte vespolek °přívětiví k hostem, bez reptání.

°Ř 12,13;Žd 13,2

10. Jeden každý jakž vzal od Boha ^dar, tak vespolek tím sobě přisluhujte, jako dobří ~šafáři ÷rozličné milosti Boží.

[^Př 3,28;~L 12,422K 8,11]

11. Mluví-li °kdo, mluviž jako řeči Boží; jestliže kdo přisluhuje, činiž to jakožto z moci, kteréž jemu uděluje Bůh, aby ve všem slaven byl Bůh skrze Jezukrista, kterémuž jest sláva a císařství na věky věků. Amen.

°Jr 23,28

12. Nejmilejší, nebudiž vám ^divný ten přišlý na vás oheň, pro zkušení vás, jako by se vám něco nového přihodilo.

[^Iz 48,10;1K 3,13]

13. Ale °z toho, že jste ^účastni utrpení Kristových, ~radujte se, abyste i při zjevení slávy jeho radovali se s veselím.

°1,7;[^Ř 8,17;2K 4,10;8,2;Fp 3,10;2Tm 2,11.12;~Mt 5,10.12]

14. Trpíte-li pohanění pro jméno Kristovo, °blahoslavení jste. Nebo Duch ten slávy a Boží na vás odpočívá, kterémužto z strany jich zajisté ^rouhání se děje, ale z strany vaší oslavován bývá.

°Mt 5,10;L 6,22;[^Ř 2,24]

15. Žádný ^pak z vás netrp jako vražedník, aneb zloděj, neb zločinec, anebo všetečný.

[^2,19;3,17]

16. Jestliže pak kdo trpí jako křesťan, nestyď se za to, ale ^oslavujž Boha v té částce.

2,19;3,17;[^J 21,19]

17. Neboť jest čas, °aby se začal soud od domu Božího. A poněvadž nejprv začíná se od nás, jakýž bude ~konec těch, kteříž nejsou povolni evangelium Božímu?

°Ez 9,6;[Iz 10,12;Jr 25,29;49,12;L 23,31;~Mal 3,5]

18. A poněvadž spravedlivý °sotva k spasení přichází, bezbožný a hříšník kde se ukáže?

°Př 11,31;[L 23,31]

19. A protož i ti, kteříž trpí podle vůle Boží, jakožto věrnému Stvořiteli ať ^poroučejí duše své, dobře činíce.

[^Ž 31,6L 23,46;Sk 7,59]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova