DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 3.

Vyučuje Petr svatý, kterak by se manželky pobožně, šlechetně a poslušně k manželům svým míti měly, 3. i čím se ozdobovati, 7. též i muži uměním Božím, a tak ctnostmi svatými, 8. nýbrž všickni vyvolení jednomyslností, láskou, milostivostí, 14. udatností i trpělivostí aby se stkvěli, jakž sluší na pravé věčného života dědice.

1. Též °podobně i ženy buďte poddané mužům svým, aby, byť pak kteří i nevěřili ^slovu, skrze pobožné obcování žen bez slova získáni byli,

°Ef 5,22;[^1Pt 2,8]

2. Spatřujíce v bázni svaté vaše obcování.

3. Kterýchžto °ozdoba budiž ne ta zevnitřní, v spletání vlasů, a províjení jich zlatem, anebo v odívání plášťů,

°1Tm 2,9;Tt 2,3

4. Ale ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest.

5. Tak jsou zajisté někdy i ony svaté ženy, kteréž naději měly v Bohu, ozdobovaly se, poddány byvše manželům svým,

6. Jako °Sára poslušna byla Abrahama, pánem jej nazývajici; jejížto vy jste dcerky, dobře činíce a nebojíce se žádného přestrašení.

°Gn 18,12

7. Též podobně i °muži spolu s nimi bydlíce podle umění, jakožto mdlejšímu ~osudí ženskému udělujíce cti, jakožto i =spoludědičkám života milosti, aby modlitby vaše neměly překážky.

°1K 7,3;[Ef 5,25];=Ga 3,28;[~2K 4,7]

8. A tak sumou, všickni ^buďte jednomyslní, jedni druhých bíd čitelní, bratrstva milovníci, milosrdní, dobrotiví,

[^Ř 12,16;15,5]

9. Neodplacujíce °zlého za zlé, ani zlořečenství za zlořečenství, ale raději dobrořečíce, vědouce, že jste k tomu povoláni, abyste ~požehnání dědičně obdrželi.

°Př 20,22;[17,13Lv 19,18;Mt 5,39;~25,34]

10. Nebo kdož chce °milovati život, a viděti dny dobré, ~zkrocujž jazyk svůj od zlého, a ústa jeho ať nemluví lsti.

°Ž 34,13;[~Jk 1,26;3,6]

11. Uchyl se od zlého, a čiň dobré; hledej pokoje, a stihej jej.

12. Nebo ^oči Páně obrácené jsou na spravedlivé a uši jeho k prosbám jejich, ale ~zuřivý obličej Páně na ty, kteříž činí zlé věci.

[^Ž 34,16.17;~2Te 1,9]

13. A kdo jest, ješto by vám zle učinil, jestliže budete následovníci dobrého?

14. Ale °kdybyste pak i ^trpěli pro spravedlnost, blahoslavení jste. =Strachu pak ~jejich nebojte se, ani se kormuťte,

°2,20;[^]Mt 5,10;=[~]Iz 8,12;Mt 10,26.[~28]

15. Ale Pána Boha ^posvěcujte v srdcích vašich. Hotovi pak buďte vždycky k vydání počtu všelikému, kdož by od vás požádal zprávy z naděje té, kteráž jest v vás, a to s tichostí a s bázní,

[^Jb 1,21;Iz 8,13]

16. Majíce dobré svědomí, °aby za to, že utrhají vám jako zločincům, zahanbeni byli ti, kteříž hanějí vaše ctné v Kristu obcování.

°2,12;[Tt 2,8]

17. Lépeť ^jest zajisté, abyste dobře činíce, líbilo-li by se tak vůli Boží, trpěli, nežli zle činíce.

[^2,20]

18. Nebo i °Kristus jedinou za hříchy trpěl, ~spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany ÷těla, ale obživen z strany Ducha.

°Žd 9,28;[~Ř 5,62K 13,4]

19. Skrze něhož i těm, kteříž jsou již v žaláři, duchům přicházeje ^kázával,

[^4,6]

20. Někdy nepovolným, °když ono jednou očekávala Boží snášelivost za dnů Noé, když ^dělán byl koráb, v kterémžto málo, to jest osm duší, zachováno jest u vodě.

°Gn 6,14;7,1;Mt 24,38;[^Žd 11,7]

21. K čemužto připodobněn jsa nyní křest, i nás spaseny činí, ne to tělesné špíny smytí, ale dobrého svědomí u Boha dotázání, skrze vzkříšení Ježíše Krista.

22. Kterýž všed v nebe, jest ^na pravici Boží, podmaniv sobě anděly, i mocnosti, i moci.

[^Ž 110,1]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova