DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 2.

K opravdovému se vzdělávání na výborném úhelném kamenu Kristu, 11. k zdržování se od žádostí tělesných, ku poddanosti vrchnostem, 19. i k svaté trpělivosti, 22. a tak k následování Krista Pána pilně napomíná svatý Petr.

1. Protož °složíce zlost, a všelikou lest, a pokrytství, a závist, i všecka utrhání,

°Ef 4,22;[Ř 6,13;Žd 12,1]

2. Jakožto nyní zrozená nemluvňátka, mléka beze lsti, to jest Božího slova žádostivi buďte, abyste jím rostli,

3. Jestliže však °okusili ^jste, kterak dobrotivý jest Pán.

°[^]Ž 34,9

4. K kterémužto přistupujíce, jakožto k ^kameni živému, od lidí zajisté ~zavrženému, ale od Boha vyvolenému a drahému,

[^Ž 118,22;Ef 2,20;~Mt 21,42]

5. I vy, jakožto ^kamení živé, ~vzdělávejte se °v dům duchovní, ÷kněžstvo svaté, k obětování *duchovních obětí, vzácných ^^Bohu skrze Jezukrista.

°Iz 28,16;Ř 9,33;[^12,1;~Mt 16,18÷Iz 61,6.10;*Oz 14,2;Žd 13,15;^^Ef 1,6]

6. A protož praví ^Písmo: Aj, zakládámť na Sionu kámen úhelný, vybraný a drahý, a v kterýž kdokoli věří, nikoli nebude zahanben.

[^Iz 28,16]

7. Vám tedy věřícím jest ^drahý, ale nepovolným kámen, kterýž ~zavrhli ti, jenž stavěli, tenť jest učiněn v hlavu úhelní, a kámen ÷úrazu, a skála pohoršení,

[^1,7;~Ž 118,22;÷Iz 8,14]

8. Totiž těm, jenž se urážejí na slovu, nepovolní jsouce, k čemuž i odloženi jsou.

9. Ale vy jste rod °vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste ~zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás ÷povolal ze tmy v předivné světlo své.

°Ex 19,5.6;[~Iz 43,21;Tt 2,14Ko 1,13]

10. Kteříž °jste někdy ^ani lidem nebyli, nyní pak jste lid Boží; kteříž jste někdy byli nedošli milosrdenství, již nyní jste došli milosrdenství.

°Ř 9,26;[^Oz 2,23]

11. Nejmilejší, prosímť vás, abyste jakožto ^příchozí a pohostinní zdržovali se od tělesných žádostí, kteréž rytěřují proti duši,

Ř 13,14;[^1Pa 29,15]

12. Obcování °vaše mezi pohany majíce dobré, =aby místo toho, kdež utrhají vám jako zločincům, ÷dobré skutky vaše spatřujíce, velebili Boha v den navštívení.

°Fp 2,15;[L 1,74;Ř 12,17];=1Pt 3,16;[÷]Mt 5,16

13. Poddáni ^tedy buďte všelikému lidskému zřízení pro Pána, buďto králi, jako nejvyššímu,

[^Ř 13,1]

14. Buďto vladařům, jako od něho poslaným, ku pomstě zle činících a k chvále ^dobře činících.

[^Ř 13,3.4]

15. Nebo tak jest vůle Boží, abyste dobře činíce, ^zacpali ústa nemoudrých lidí z neznámosti vám utrhajících.

[^Mt 22,34]

16. Buďtež jako ^svobodní, však ne jako zastření majíce své zlosti svobodu, ale jakožto služebníci Boží.

[^J 8,32Ř 6,18;2Pt 2,19]

17. Všecky °ctěte, bratrstvo ~milujte, Boha se ÷bojte, *krále v uctivosti mějte.

°Ř 12,10;[~1Pt 1,22;÷Př 24,21;*Mt 22,21]

18. Služebníci °poddáni buďte ve vší bázni pánům, netoliko dobrým a mírným, ale i zlým.

°Ef 6,5

19. Neb toť jest ^milé, jestliže kdo pro svědomí Boží snáší zámutky, trpě bez viny.

[^Mt 5,10;2K 7,10]

20. Nebo jaká jest chvála, byste pak i snášeli pohlavkování, hřešíce? °Ale jestliže dobře činíce, a bez viny trpíce, snášíte, toť jest milé před Bohem.

°Mt 5,10;L 6,22

21. Nebo i k tomu povoláni jste, jako i Kristus ^trpěl za nás, nám pozůstaviv příklad, abychom následovali šlépějí jeho.

[^3,18]

22. Kterýž °hříchu neučinil, aniž jest lest nalezena v ústech jeho.

°Iz 53,9;[J 8,46;2K 5,21]

23. Kterýžto, když mu ^zlořečili, nezlořečil zase; trpěv, nehrozil, ale poroučel křivdy tomu, jenž spravedlivě soudí.

[^3,9;Iz 53,7;J 8,48.49]

24. Kterýžto °hříchy naše na svém těle sám vnesl na dřevo, abychom ~hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli, jehož zsinalostí uzdraveni jste.

°Iz 53,4.5;[Mt 8,17;~Ř 6,2.11;7,6]

25. Nebo jste byli jako ^ovce bloudící, ale již nyní obráceni jste ku pastýři a biskupu duší vašich.

[^Ž 119,176Iz 53,6;Ez 34,4-6]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Petrova