DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

PRVNÍ EPIŠTOLA OBECNÁ
(SVATÉHO) PETRA APOŠTOLA.

Epištola tato k utvrzení v dověrnosti bratří těchto, že učení čisté přijali, od svatého Petra psaná (k. 5,12), zdržuje v sobě:

A. Dobrodiní Boží spasitelná, kteráž on svým vyvoleným:

B. Napomenutí potřebné všechněm, těch dobrodiní Božích účastným, ku povinnostem dvojím učiněné:

Má kapitol 5.

Kapitola 1.

Rozptýlených bratří milostně pozdraviv Petr svatý, 3. k rozvlažení i zažžení srdce jejich, o nejdůstojnějším dědictví svatých slavně vypravuje, 13. aby tak v svatosti života snažně se rozhojňovali.

Kapitola 2.

K opravdovému se vzdělávání na výborném úhelném kamenu Kristu, 11. k zdržování se od žádostí tělesných, ku poddanosti vrchnostem, 19. i k svaté trpělivosti, 22. a tak k následování Krista Pána pilně napomíná svatý Petr.

Kapitola 3.

Vyučuje Petr svatý, kterak by se manželky zbožně, šlechetně a poslušně k manželům svým míti měly, 3. i čím se ozdobovati, 7. též i muži uměním Božím, a tak ctnostmi svatými, 8. nýbrž všickni vyvolení jednomyslností, láskou, milostivostí, 14. udatností i trpělivostí aby se stkvěli, jakž sluší na pravé věčného života dědice.

Kapitola 4.

Vystříhá apoštol od hříchů i s pohrůžkou. 7. Napomíná pak k opatrnosti, bedlivým modlitbám, k lásce, k věrnosti a opravdovosti při vykonávání Božích služeb, 12. a k ochotnému protivenství pro Pána snášení.

Kapitola 5.

Starších, (to jest správců lidu Božího,) k věrnému pasení stáda Páně, 5. mládenců ku poslušenství, a všechněch ku pokoře, 7. zřízenému na Pána spoléhání, 8. k středmosti, a k statečnému proti ďáblu bojování živě napomíná.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah