DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 8.

Ačkoli jísti modlám obětované věci samo z sebe není hříchu, 9. však ku pohoršení bližním svým ještě mdlým býti jest hřích veliký.

1. O těch pak věcech, ^kteréž modlám obětovány bývají, víme, že všickni známost máme. A známost ~nadýmá, ale láska vzdělává.

[^Sk 15,20.29;~1K 5,2]

2. Zdá-li se ^pak komu, že něco umí, ještě nic nepoznal, tak jakž by měl znáti.

[^Ga 6,3;1Tm 6,4]

3. Ale jestliže kdo miluje Boha, tenť jest ^vyučen od něho.

Ga 4,8.9;[^Ž 1,6;J 10,14.27]

4. A protož o pokrmích, kteříž se modlám obětují, toto dím: °Víme, že modla na světě nic není a =že není jiného žádného Boha nežli jeden.

°10,19;[Ř 14,14];=Dt 4,35.[39];32,39;Mk 12,29].32

5. Nebo ačkoli jsou někteří, ješto slovou ^bohové, i na nebi i na zemi, (jakož jsou mnozí bohové a páni mnozí,)

[^Ž 82,6J 10,34.35]

6. Ale my °máme jediného Boha Otce, z něhož ~všecko, a my v něm, a jednoho ÷Pána Ježíše Krista, skrze *něhož všecko, i my skrze něho.

°Ef 4,5;[Mal 2,10;~Ř 11,36Sk 17,28;*J 1,3]

7. Ale ne ve všechť jest to ^umění. Nebo někteří se zlým °svědomím pro modlu až dosavad jako modlám obětované jedí, a svědomí jejich, jsuci mdlé, poskvrňuje se.

°10,28;[Ř 14,23;1K 10,28;^8,1;Ř 14,14]

8. Nečiníť ^pak nás pokrm vzácných Bohu. Nebo budeme-li jísti, nic tím lepší nebudeme, a nebudeme-li jísti, nic horší nebudeme.

[^Ř 14,17]

9. Ale °vizte, ať by snad ta vaše moc nebyla k ~urážce mdlým.

°Ga 5,13;[1Pt 2,16;~Ř 14,13.20]

10. Nebo uzří-li kdo tebe, majícího známost, a ty sedíš při pokrmu modlám obětovaném, zdaliž svědomí toho, kterýž jest mdlý, nebude přivedeno k tomu, aby také jedl modlám obětované?

11. I °zahyneť bratr mdlý, (pro tvé to vědění), za kteréhož Kristus umřel.

°Ř 14,15

12. A tak hřešíce proti bratřím, a urážejíce svědomí jejich mdlé, proti Kristu hřešíte.

13. A protož °jestližeť pohoršuje pokrm bližního mého, nebudu jísti masa na věky, abych nezhoršil bratra svého.

°Ř 14,21;[2K 11,29]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským