DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 5.

Viní Korintské apoštol, že hanebného hříšníka mezi sebou trpěli. 3. Velí jej satanu dáti, 9. a vyměřuje jim, jak se mají míti k vyloučeným.

1. Naprosto se slyší, že by mezi vámi bylo smilstvo, a to takové smilstvo, jakéž se ani mezi pohany nejmenuje, totiž °aby někdo měl manželku otce svého.

°Lv 18,8;20,11;Dt 22,30;27,20

2. A vy nadutí jste, a nermoutíte se raději, aby vyvržen byl z prostředku vás ten, kdož takový skutek spáchal.

3. Já °zajisté, ač vzdálený tělem, ale přítomný duchem, již jsem to usoudil, jako bych přítomen byl, abyste toho, kterýž to tak spáchal,

°Ko 2,5;[2K 10,1]

4. Ve jménu Pána našeho Jezukrista sejdouce se spolu, i s mým duchem, s mocí ^Pána našeho Jezukrista,

[^Mt 16,19;18,18]

5. Vydali takového ^satanu k zahubení těla, aby duch spasen byl v den Pána Ježíše.

[^1Tm 1,20]

6. Neníť dobrá chlouba vaše. Zdaliž nevíte, že °maličko kvasu všecko těsto nakvašuje?

°Ga 5,9

7. Vyčisťtež tedy starý kvas, abyste byli nové zadělání, jakož pak jste nenakvašeni. Neboť jest ^Beránek náš velikonoční za nás ~obětován, Kristus.

[^Iz 53,7;J 1,29;1Pt 1,19~1K 15,3;1Pt 2,24;Mk 14,12]

8. A protož hodujmež °ne v kvasu starém, ani v kvasu zlosti a nešlechetnosti, ale v přesnicích upřímosti a pravdy.

°Ex 13,7;[12,15.19];Dt 16,3

9. Psal jsem vám v listu, abyste ^se nesměšovali s smilníky.

[^Mt 18,17;2K 6,14;Ef 5,11]

10. Ale ne všelikterak s smilníky tohoto světa, neb s lakomci, nebo s dráči, aneb s modláři, sic jinak musili byste z tohoto světa vyjíti.

11. Nyní pak psal jsem vám, abyste se nesměšovali s takovými, kdyby kdo, maje jméno bratr, byl smilník, neb lakomec, neb modlář, neb zlolejce, neb opilec, neb dráč. S ^takovým ani nejezte.

[^Mt 18,17;Ř 16,17;2Te 3,6.14;Tt 3,10;2J 1,10]

12. Nebo proč já mám i ty, kteříž jsou ^vně, souditi? Však ty, kteříž jsou vnitř, vy soudíte?

[^Mk 4,11;Ko 4,51Te 4,12;1Tm 3,7]

13. Ty pak, kteříž jsou vně, Bůh soudí. ^Vyvrztež tedy toho zlého sami z sebe.

[^Dt 13,5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským