DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 3.

Někteří údové církve jsou mdlí ještě, avšak růsti mají, aby ne vždycky mléka potřebovali, ale také tvrdšího pokrmu požívati mohli, 4. žádným z služebníků Kristových, kteříž sic rozdílní jedni od druhých jsou, nepohrdajíce.

1. A já, bratří, nemohl jsem vám mluviti jako duchovním, ale jako tělesným, jako ^maličkým v Kristu.

[^Mt 11,25]

2. Mlékem °jsem vás živil, a ne pokrmem; nebo jste ještě nemohli pokrmů tvrdších užívati, ano i nyní ještě nemůžete.

°Iz 28,9;Žd 5,12.13;1Pt 2,2

3. Ještě zajisté tělesní jste. °Poněvadžť jest mezi vámi nenávist, svárové a různice, zdaž ještě tělesní nejste? a tak podle člověka chodíte.

°1,11;Ga 5,10;Jk 3,14

4. Nebo ^když někdo říká: Jáť jsem Pavlův, jiný pak: Já Apollův, zdaliž nejste tělesní?

[^1,12]

5. Nebo kdo jest Pavel, a kdo jest ^Apollo, než služebníci, skrze něž jste uvěřili, a jakž jednomu každému dal Pán?

[^16,12;Sk 18,24]

6. Jáť ^jsem štípil, °Apollo zaléval, ale Bůh dal zrůst.

°Sk 18,1.4].25;19,1

7. A protož ani ten, kdož štěpuje, nic není, ani ten, jenž zalévá, ale ten, kterýž zrůst dává, Bůh.

8. Ten pak, kdož štěpuje, a ten, kdož zalévá, jedno jsou, °avšak jeden každý vlastní odplatu vezme podle své práce.

°Ž 62,13;Mt 16,27;Ř 2,6;14,10;Ga 6,5;[Př 12,14;Zj 2,23]

9. Božíť jsme zajisté °pomocníci, Boží rolí, =Boží vzdělání jste.

°2K 6,1;=Ef 2,20.21;[1Pt 2,5]

10. podle ^milosti Boží mně dané, jako moudrý stavitel, základ ~jsem založil, jiný pak na něm staví. Ale jeden každý viz, jak na něm staví.

[^Ř 1,5;~Zj 21,14]

11. Nebo °základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest, jenž jest Ježíš Kristus.

°Ž 118,22;Iz 28,16;Mk 12,10;[Mt 16,18;Ef 2,20]

12. Staví-liť pak kdo na ten základ zlato, stříbro, kamení drahé, dříví, seno, strniště,

13. Jednohoť každého dílo ^zjeveno bude. Den ~zajisté to všecko okáže; nebo v ohni zjeví se, a jednoho každého dílo, jaké by bylo, ÷oheň zprubuje.

[^Iz 8,20;~1K 4,5÷Iz 48,10;1Pt 1,7]

14. Zůstane-liť čí dílo, kteréž na něm stavěl, vezme odplatu.

15. Pakliť čí dílo shoří, tenť vezme škodu, ale sám spasen bude, avšak tak jako skrze oheň.

16. Zdaliž °nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?

°6,19;2K 6,16;Žd 3,6;1Pt 2,5;[Ef 2,21.22]

17. Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.

18. Žádný sám sebe ^nesvoď. Zdá-li se komu z vás, že ~jest moudrý na tomto světě, budiž bláznem, aby byl učiněn moudrým.

[^Jk 1,22;~Př 3,7]

19. Moudrost zajisté světa tohoto bláznovství jest u Boha. Nebo °psáno jest: Kterýž zlapá moudré v chytrosti jejich.

°Jb 5,13

20. A °opět: Znáť Pán přemyšlování moudrých, že jsou marná.

°Ž 94,11

21. A tak nechlubiž se žádný lidmi; nebo všecky věci vaše jsou.

22. Buďto Pavel, buďto Apollo, buďto ^Petr, buďto svět, buďto ~život, buďto smrt, buďto přítomné věci, buďto budoucí, všecko jest vaše,

[^J 1,43;~Ř 8,38]

23. Vy ^pak Kristovi, a Kristus Boží.

[^11,3]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským