DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 2.

Rozdíl mezi moudrostí Boží a moudrostí světa a tak rozdíl mezi kazateli evangelium Kristova a řečníky světskými, 14. item mezi člověkem tělesným a duchovním, ukazuje apoštol.

1. I já přišed k vám, bratří, nepřišel jsem s důstojností řeči nebo moudrostí, zvěstuje vám svědectví Boží.

2. Nebo tak jsem usoudil nic jiného neuměti mezi vámi, ^nežli Ježíše Krista, a to ještě toho ukřižovaného.

1,17;[^Ga 6,14]

3. A byl °jsem já u vás ~v mdlobě, a v bázni, i v strachu mnohém.

°Sk 18,1].3.9;[~2K 10,10;Ga 4,13]

4. A °řeč má a kázaní mé nebylo v slibných ^lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha svatého a moci,

°[^]1,17;4,19;2K 11,6;1Te 1,5;2Pt 1,10

5. Aby víra vaše nebyla založena v moudrosti lidské, ale ^v moci Boží.

[^Ef 1,17n;1Te 1,5]

6. Moudrost pak mluvíme mezi dokonalými, ale °moudrost ne tohoto světa, ani knížat světa tohoto, jenž =hynou.

°Jk 3,15].17;=1K 15,24

7. Ale mluvíme ^moudrost Boží v tajemství, kterážto skryta jest, kterouž Bůh předuložil před věky k slávě naší,

[^Ž 51,8]

8. Jížto žádný z °knížat světa tohoto nepoznal. Nebo =kdyby byli poznali, nebyliť by Pána slávy ukřižovali.

°1,27.28;Mt 11,25;L 10,21;J 7,48;12,42.43;[2K 3,15];=J 15,21;16,3;Sk 3,15.17;1Tm 1,13

9. Ale kážeme, ^jakož psáno jest: Čehož °oko nevídalo, ani ucho slýchalo, ani na srdce lidské vstoupilo, co jest připravil Bůh těm, kteříž ~jej milují.

°[^]Iz 64,4;[~Jk 1,12]

10. Nám °pak Bůh zjevil skrze Ducha svého. Nebo Duch zpytuje všecky věci, i hlubokosti Božské.

°Mt 13,11;2K 3,18

11. Nebo ^kdo z lidí ví, co jest v člověku, jediné duch člověka, kterýž jest v něm? Takť i Božích věcí nezná žádný, jediné Duch Boží.

[^Př 20,27]

12. My pak ^nepřijali jsme ducha světa, ale Ducha toho, kterýž jest z Boha, abychom věděli, které věci od Boha darovány jsou nám.

[^Ř 8,15]

13. O nichž i °mluvíme ne těmi slovy, jimž lidská moudrost učí, ale kterýmž vyučuje Duch svatý, duchovním to, což duchovního jest, přivlastňujíce.

°4;[1,17;2,1.4;2Pt 1,16]

14. Ale °tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího; nebo jsou jemu bláznovství, aniž jich může poznati, protože ony duchovně mají rozsuzovány býti.

°Ř 8,5.[7;Ju 1,19]

15. Ale duchovní ^člověk rozsuzujeť všecko, sám pak od žádného nebývá souzen.

[^Př 20,5;28,5;1Te 5,21;1J 4,1]

16. Nebo kdo jest °poznal mysl Páně? A kdo jej bude učiti? My ~pak mysl Kristovu máme.

°Iz 40,13;Ř 11,34;[Jb 15,8;~Fp 2,5]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským