DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kapitola 16.

Napomenuv Korintských ku pečlivosti o chudé, 5. a navštíviti je zaslíbiv, 10. poroučí jim Timotea, 12. Apollo vymlouvá, 13. potom napomíná jich, aby byli stálí, 15. a draze sobě věrných služebníků a služebnic Páně vážili.

1. O sbírce ^pak na svaté, jakž jsem nařídil v církvích Galatských, tak i vy čiňte.

[^Sk 11,29;Ř 12,13;2;K 8,4;9,1]

2. V ^každou neděli jeden každý z vás sám u sebe slož, schovaje podle možnosti, aby ne teprv, když k vám přijdu, sbírky se dály.

[^J 20,1.19;Sk 20,7]

3. Když pak přijdu, kterékoli osoby schválíte skrze listy, tyť pošli, aby donesli tuto milost vaši do Jeruzaléma.

4. Pakliť by bylo potřebí, abych i já šel, půjdouť se mnou.

5. Přijduť ^pak k vám, když Macedonií projdu; (nebo ~Macedonií míním projíti.)

[^Sk 19,21;~2;K 1,16]

6. Ale u vásť snad poostanu, aneb i přes zimu pobudu, abyste vy mne doprovodili, kamž bych koli šel.

7. Nechci zajisté s vámi se nyní toliko na zastavení shledati, ale naději se, že za nějaký čas pobudu u vás, bude-li °Pán chtíti.

°Sk 18,21;Jk 4,15;[1;K 4,19;Žd 6,3]

8. Zůstanuť pak ^v Efezu až ~do letnic.

[^15,32;~Sk 2,1;18,21]

9. Nebo otevříny jsou mi tu ^veliké a mocné dveře, °a protivníku mnoho.

°15,32;[^Sk 14,27;19,8.9]

10. Přišel-liť by pak k vám °Timoteus, hleďtež, aby ^bezpečně byl u vás; neboť dílo Boží dělá jako i já.

°Sk 19,22[^L 1,74]

11. Protož nechť jím žádný ^nepohrdá, ale vyprovoďte jej v pokoji, ať přijde ke mně; neboť na něj čekám s bratřími.

[^1;Tm 4,12]

12. O ^Apollovi pak bratru oznamuji vám, že jsem ho velmi prosil, aby šel k vám s bratřími. Ale nikoli nebyla vůle jeho, aby nyní přišel, než přijdeť, když bude míti čas příhodný.

[^Sk 18,24]

13. Bděte, ^stůjte u víře, ~zmužile sobě čiňte a buďtež silní.

[^15,34;Ef 5,14;~6,10;Ko 1,11]

14. Všecky věci vaše ať se dějí v lásce.

15. Prosímť vás pak, bratří, znáte čeled °Štěpánovu, že jsou oni ~prvotiny Achaie, a že jsou se v ÷službu svatým vydali,

°1,16;[~Ř 16,5;2;K 1,1Ř 16,1]

16. Abyste i ^vy poddáni byli takovým, i všelikému pomáhajícímu a pracujícímu.

[^Fp 2,29;1Te 5,12;1;Tm 5,17;Žd 13,17]

17. Těšímť se pak z příchodu Štěpána a Fortunáta a Achaika; ^nebo nedostatek pro vaši nepřítomnost oni doplnili.

[^Fp 2,30]

18. ^Potěšili zajisté mého ducha i vašeho. Protož znejtež takové.

[^2;K 7,13]

19. Pozdravujíť vás sborové, kteříž jsou v Azii. Pozdravujíť vás v Pánu velice °Akvila ^a Priscilla, ~s církví tou, kteráž jest v domu jejich.

°2;Tm 4,19;[^Sk 18,2.18.26;~Ř 16,5]

20. Pozdravují vás všickni bratří. Pozdravte sebe vespolek °v políbení svatém.

°Ř 16,16;2K 13,12;1Te 5,26;1;Pt 5,14

21. Pozdravení ^vlastní rukou Pavlovou.

[^Ko 4,18;2;Te 3,17]

22. Jestliže kdo nemiluje Pána Jezukrista, budiž ^proklatý: Maran atha.

[^Ř 9,3]

23. ^Milost Pána Jezukrista budiž s vámi.

[^Ř 16,24;Fp 4,23]

24. I láska má v Kristu Ježíši se všemi vámi. Amen.

Epištola k Korintským první psána byla z města Filippis, po Štěpánovi, Fortunátovi, Achaikovi a Timoteovi.


Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1.Korintským