DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [Následující]

Kapitola 11.

Jak by se poctivě a slušně v společných shromážděních ženy i muži míti měli, učí, 16. tresce z nezpůsobu při užívání Večeře Páně, 33. a zase je napravuje k tomu, což mezi nimi prve byl nařídil.

>
1. Chválímť pak vás, bratří, že všecky věci mé v paměti máte, a jakž jsem vydal vám ^ustanovení, tak je zachováváte.

[^23;15,1.3]

2. Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest Kristus, °a hlava ženy muž, hlava ~pak Kristova Bůh.

°Ef 5,23;[Gn 3,16;1Tm 2,11.12;~1K 3,23;Fp 2,7.8]

3. Každý muž, modle se aneb prorokuje s přikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou.

4. Každá pak žena, modleci se anebo prorokujici s nepřikrytou hlavou, ohyžďuje hlavu svou; nebo jednostejná věc jest, jako by se oholila.

5. Nebo ^nepřikrývá-li žena hlavy své, nechažť se také ostříhá. Pakli jest mrzká věc ženě oholiti se neb ostříhati, nechažť přikryje hlavu.

[^Nu 5,18;Dt 22,5]

6. Mužť nemá přikrývati hlavy své, obraz a sláva Boží °jsa, ale žena sláva mužova jest.

°Gn 1,27;5,1;9,6;Ef 4,24;Ko 3,10

7. Nebo není muž z ženy, ^ale žena z muže.

[^Gn 2,23]

8. Není ^zajisté muž stvořen pro ženu, ale žena pro muže.

Gn 2,20.[^18.23]

9. Protož máť žena míti přikrytí na hlavě pro anděly.

10. Avšak ani muž bez ženy, ani žena bez muže, v Pánu.

11. Nebo jakož žena jest z muže, tak i muž skrze ženu, všecky pak věci z Boha.

12. Vy sami mezi sebou ^suďte, sluší-li se ženě s nepřikrytou hlavou modliti Bohu.

[^Sk 4,19]

13. Zdaliž vás i samo přirození neučí, žeť jest ohyzda muži míti dlouhé vlasy?

14. Ale ženě míti dlouhé vlasy poctivé jest; nebo vlasové k zakrytí dány jsou jí.

15. Jestliže pak komu se vidí neustupným býti, myť takového obyčeje nemáme, ani církev Boží.

16. Toto pak předkládaje, nechválím toho, ^že ne k lepšímu, ale k horšímu se scházíte.

[^22]

17. Nejprve zajisté, když se scházíte do shromáždění, slyším, že jsou roztržky mezi ^vámi, a poněkud tomu věřím.

[^1,10-12]

18. Neboť °musejí i ~kacířstva mezi vámi býti, ÷aby právě pobožní zjeveni byli mezi vámi.

°1J 2,19-12;[Mt 18,7~Sk 20,30;1J 2,19L 2,35]

19. A tak když se scházíte vespolek, jižť to není večeři Páně jísti,

20. Poněvadž jeden každý nejprv večeři svou přijímá v jedení, a tu někdo lační, a jiný se přepil.

21. A což pak domů nemáte k jedení a ku pití? Čili církev Boží ^tupíte, a zahanbujete ty, kteříž nemají hojnosti pokrmů? Což vám dím? Chváliti budu vás? V tom jistě nechválím.

[^Jk 2,6]

22. Já ^zajisté přijal jsem ode Pána, což i ~vydal jsem vám, °že Pán Ježíš v tu noc, v kterouž zrazen jest, vzal chléb,

°Mt 26,26;Mk 14,22;L 22,17;[^1K 15,3;~11,2]

23. A díky činiv, lámal a řekl: Vezměte, jezte, to jest tělo mé, kteréž se za vás láme. To čiňte na ^mou památku.

[^Ž 38,1;111,4]

24. Takž i kalich, když povečeřel, řka: Tento kalich jest ta nová smlouva v mé krvi. To čiňte, kolikrátkoli píti budete, na mou památku.

25. Nebo kolikrátž byste koli jedli chléb tento a z kalicha toho pili, smrt Páně zvěstujte, dokavadž ^nepřijde.

[^4,5J 14,3;Sk 1,11]

26. A protož kdokoli jedl by chléb tento a pil z kalicha Páně ^nehodně, ~vinen bude tělem a krví Páně.

[^10,21;Nu 9,13J 6,51.63.64;~Jk 2,10]

27. Zkusiž ^tedy sám sebe člověk, a tak chléb ten jez, a z toho kalicha pij

[^2K 13,5;Ga 6,4]

28. Nebo kdož jí a pije ^nehodně, odsouzení sobě jí a pije, nerozsuzuje těla Páně.

[^Nu 9,10.13]

29. Protož mezi vámi jsou mnozí mdlí a nemocní, a spí mnozí,

30. Ješto kdybychom se ^sami rozsuzovali, nebyli bychom souzeni.

[^Ž 32,5;Př 18,7]

31. Ale když býváme souzeni, ode Pána ^býváme poučováni, abychom s světem nebyli odsouzeni.

[^Žd 12,5.6]

32. A tak, bratří moji, když se scházíte k jedení, jedni na druhé čekávejte.

33. Pakli kdo lační, doma jez, abyste se nescházeli k ^odsouzení. Jiné pak věci, když přijdu, zřídím.

[^29]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Korintským