DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5

Kapitola 5.

Pravá víra a milování že jsou jistá znamení účastnosti věčného života, to obšírně vysvětluje svatý Jan 14. a praví, že takových lidí modlitby Pán Bůh slyší, 18. a oni v hříchy žádné zúmyslně se nevydávají.

1. Každý, kdož věří, že Ježíš jest Kristus, z Boha se narodil; a každý, kdož miluje toho, kterýž zplodil, milujeť i toho, kterýž zplozen jest z něho.

2. Po tomť ^poznáváme, že milujeme syny Boží, když Boha milujeme a přikázání jeho ostříháme.

J 14,15.21;[^1J 3,19]

3. Nebo toť jest láska Boží, abychom přikázaní jeho ostříhali; a °přikázání jeho nejsou těžká.

°Mt 11,30

4. Všecko zajisté, ^což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.

[^4,4J 16,33]

5. Kdo jest, ješto ^přemáhá svět, jediné, kdož věří, že ~Ježíš jest Syn Boží?

[^1K 15,57;~1J 4,15]

6. Toť jest ten, kterýž ^přišel vyznamenán jsa skrze vodu a krev, totiž Ježíš Kristus, ne u vodě toliko, ale u vodě a ve krvi. A Duch jest, jenž svědectví vydává, že Duch jest pravda.

[^J 19,34.35]

7. Nebo °tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, ~Slovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou.

°Mt 3,16;J 1,33;[Ž 33,6;Mt 28,19;~J 1,1]

8. A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.

9. Poněvadž ^svědectví lidské přijímáme, svědectvíť Boží větší jest. Nebo totoť svědectví jest Boží, kteréž ~vysvědčil o Synu svém.

[^Nu 35,30;Dt 17,6;J 8,17;~5,37]

10. Kdož °věří v Syna Božího, máť svědectví sám v sobě. Kdož pak nevěří Bohu, lhářem jej učinil; nebo neuvěřil tomu svědectví, kteréž vysvědčil Bůh o Synu svém.

°J 3,16.[18.33.36]

11. A totoť jest svědectví to, že život věčný dal nám Bůh, a ^ten život v Synu jeho jest.

[^J 1,4;2Tm 1,10]

12. Kdožť má Syna Božího, máť ^život; kdož nemá Syna Božího, života nemá.

[^J 3,16.36;5,24]

13. Tyto věci psal jsem vám věřícím ve jméno Syna Božího, °abyste věděli, že máte věčný život, a abyste věřili ve jméno Syna Božího.

°J 20,31

14. A °totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že ^začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás.

°3,22;[^Ž 145,18;Jr 29,12;Mt 7,7;Mk 11,24;J 14,13]

15. A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom zač, tedyť víme, že máme některé prosby naplněné, kteréž jsme předkládali jemu.

16. Viděl-li by ^kdo bratra svého hřešícího hříchem ne k smrti, modliž se za něj, a dáť jemu Bůh život, totiž hřešícím ne k smrti. Jestiť hřích ~k smrti; ne ÷za ten, pravím, aby se modlil.

Sk 5,1n;[^1J 3,17;~Nu 15,30;Mt 12,31;Mk 3,29;÷Jr 7,16]

17. Každá °nepravost jestiť hřích, ale jestiť hřích ne k smrti.

°3,4

18. Víme, ^že každý, kdož se narodil z Boha, nehřeší; ale ten, jenž narozen jest z Boha, ostříhá sebe samého, a ten zlostník se ho nedotýká.

[^3,9]

19. Víme, °že z Boha jsme, ale svět všecken ^ve zlém leží.

°3,9;[^Ga 1,4]

20. A vímeť, že Syn ^Boží přišel, °a dal nám ~smysl, abychom poznali ÷Toho Pravého, a jsmeť v tom Pravém, i v Synu jeho Ježíši Kristu. Onť jest *ten pravý Bůh a ^^život věčný.

°[^]L 24,45;[~1K 2,16J 17,3;*Ř 9,5;1Tm 3,16;^^J 11,25]

21. Synáčkové, ^vystříhejte se modl. Amen.

[^Ex 20,3.4;23,13]

Kapitola: [Předchozí] DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova