DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova
Kapitola: [Předchozí] 1 2 3 4 5 [Následující]

Kapitola 3.

I k vděčnosti Božích dobrodiní, 3. i k bedlivé pilnosti v následování Krista Pána věrné probuzuje a napomíná svatý Jan, 13. nevýmluvnou nebeskou radostně předkládaje slávu, i svatostí a všemi ušlechtilými ctnostmi stkvící se život Kristův, jehož my skuteční následovníci býti máme, 19. ač chceme-li pravého v něm zůstávání nepřemožený míti důvod.

1. Pohleďte, jakou lásku dal nám Otec, totiž abychom ^synové Boží slouli. Protoť svět ~nezná nás, že jeho nezná.

[^J 1,12Ga 3,26;~J 16,3;17,25]

2. Nejmilejší, nyní ^synové Boží jsme, ale ještěť se neokázalo, co budeme. Vímeť ~pak, že když se okáže, podobni jemu ÷budeme; nebo *viděti jej budeme tak, jakž jest.

[^Iz 56,5;J 1,12Ř 8,14;~8,18;1K 15,49Ř 8,29;*Mt 5,8]

3. A každý, kdož má takovou ^naději v něm, očišťuje se, jakož i on čistý jest.

[^2K 7,1;1Pt 1,15.16]

4. Každý, kdož činí hřích, činíť proti zákonu; °nebo hřích jest přestoupení zákona.

°5,17;[Ř 4,15]

5. A víte, °že on se okázal proto, aby ^hříchy naše sňal, a ~hříchu v něm není.

°[^]Iz 53,4;[^]2K 5,21;[~Iz 53,10]

6. Každý tedy, kdož v něm zůstává, nehřeší; ale každý, kdož hřeší, ^neviděl ho, aniž ho poznal.

[^4,8;3J 1,11]

7. Synáčkové, ^nižádný vás nesvoď. Kdož činí ~spravedlnost, spravedlivý jest, jakož i on jest spravedlivý.

[^Ef 5,6~1J 2,29]

8. Kdož činí hřích, z °ďábla jest; nebo ďábel hned od počátku hřeší. Na toť jest zjeven ^Syn Boží, aby kazil skutky ďáblovy.

°[^]J 8,44;[^Mt 13,38.39;~Gn 3,15;Mt 8,31]

9. Každý, kdož se ^narodil z Boha, hříchu nečiní; nebo ~símě jeho v něm zůstává, aniž může hřešiti, nebo z Boha narozen jest.

[^6;5,18;~1Pt 1,23]

10. Po tomtoť zjevní jsou synové Boží a synové ďáblovi. Každý, kdož nečiní spravedlnosti, neníť z Boha, a kdož nemiluje bratra svého.

11. Nebo toť jest to ^zvěstování, kteréž jste slýchali od počátku, °abychom milovali jedni druhé.

°Mt 22,39;[~]J 13,34;[^1J 2,7.24]

12. Ne jako °Kain, kterýž z toho zlostníka byl a zamordoval bratra svého. A pro kterou příčinu zamordoval ho? Protože ~skutkové jeho byli zlí, bratra pak jeho byli spravedliví.

°Gn 4,8;[~J 3,19]

13. Nedivtež ^se, bratří moji, jestliže vás svět nenávidí.

[^Mt 5,11;J 15,18.19;17,14]

14. My víme, že jsme přeneseni z smrti do života, nebo milujeme bratří. Kdož nemiluje ^bratra, zůstáváť v smrti.

[^2,11;4,21Lv 19,17]

15. Každý, kdož ^nenávidí bratra svého, vražedlník jest, a víte, že žádný vražedník nemá života věčného v sobě zůstávajícího.

[^Mt 5,21.22]

16. Po tomto jsme °poznali lásku, že on duši svou za nás položil, i myť tedy máme za bratří duše své klásti.

°J 15,13;Ef 5,2.[25;J 3,16;Ř 5,8]

17. Kdo by pak měl ^statek tohoto světa, a viděl by bratra svého, an nouzi trpí, a zavřel by srdce své před ním, kterak ~láska Boží zůstává v něm?

[^Dt 15,7;Jk 2,15;~1J 4,20]

18. Synáčkové moji, ^nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.

[^Ř 12,9.10]

19. A po tomť poznáváme, že z pravdy jsme, a před obličejem jeho spokojíme srdce svá.

20. Nebo obviňovalo-liť by nás srdce naše, ovšemť Bůh, kterýž jest větší nežli srdce naše a zná všecko.

21. Nejmilejší, jestližeť by nás srdce naše neobviňovalo, smělou ^doufanlivost máme k Bohu.

[^2,28;4,17]

22. A začež ho koli ^prosíme, béřeme od něho; nebo přikázání jeho ostříháme, a to, což jest libého před obličejem jeho, činíme.

[^Ž 10,17]

23. A totoť °jest to přikázání jeho, abychom ^věřili jménu Syna jeho Jezukrista a milovali ~jedni druhé, jakož nám dal přikázání.

°[^]J 6,29;[~Lv 19,18;Mt 22,39]

24. Nebo kdož ostříhá °přikázání jeho, v němť zůstává, a on také v něm. A po tomť =poznáváme, že zůstává v nás, totiž po ÷Duchu, kteréhož dal nám.

°J 14,23;=1J 4,13;[÷Ř 8,9]


Předchozí <-- kapitola --> Následující
DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah / 1. Janova