DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah

PRVNÍ EPIŠTOLA OBECNÁ
(SVATÉHO) JANA APOŠTOLA

V epištole této, zdržující v sobě naučení přepotřebná o Kristu i o jeho účastnících, též o Antikristu a jeho náhončích, k vzdělání hojnějšímu víry a zbožnosti (kap. 2,1;5,13.) v těchto bratřích apoštol svatý

A. učí znáti

B. vystříhá od věcí zlých, jako jest

Má kapitol 5.

Kapitola 1.

Předrahé spojení věrných skrze Krista Pána s Bohem radostně osvědčuje, 4. za důvod toho při věrných v světle Páně chození, 8. avšak k hříchům se přiznávání, jich i vyznávání, a v Kristu se očišťování býti pokládaje.

Kapitola 2.

Laskavé napomenutí k skutečnému a stálému pravé známosti Krista prokazování, 9. za tím strašlivá pohrůžka těm, jenž lásky nemají, 15. svět milují, 18. v Kristu a v církvi nezůstávají, 22. a Krista dělí.

Kapitola 3.

I k vděčnosti Božích dobrodiní, 3. i k bedlivé pilnosti v následování Krista Pána věrné probuzuje a napomíná svatý Jan, 13. nevýmluvnou nebeskou radostně předkládaje slávu, i svatostí a všemi ušlechtilými ctnostmi stkvící se život Kristův, jehož my skuteční následovníci býti máme, 19. ač chceme-li pravého v něm zůstávání nepřemožený míti důvod.

Kapitola 4.

Učí opatrnosti při rozsuzování služebníků Kristových od antikristových. 7. Za tím lásku svatého milování, jako pravý všech dobrých věcí i původ i cíl, 18. divně s vypravováním nesmírných jejích užitků zveličuje.

Kapitola 5.

Pravá víra a milování že jsou jistá znamení účastnosti věčného života, to obšírně vysvětluje svatý Jan 14. a praví, že takových lidí modlitby Pán Bůh slyší, 18. a oni v hříchy žádné zúmyslně se nevydávají.


DÚLOS / Jednota bratrská / Bible Kralická / Nový Zákon - Obsah