[DÚLOS] [Archiv: Semináře EA v roce 1996 | 1997]

EA

EKUMENICKÁ
AKADEMIE

PRAHAOBSAH


Ekumenická akademie

 • se chce podílet na formování současného vyjádření křesťanské víry
 • nabízí pomoc při hledání křesťanského životního stylu
 • pořádá semináře zaměřené na palčivé otázky dneška
 • je fórem, na kterém lze slyšet a oslovit zajímavé osobnosti
 • zve k rozhovoru všechny bez ohledu na světový názor
 • ve své práci záměrně překračuje hranice církví, generací, profesí a zemí

  Ekumenická akademie (EA) je nezávislým občanským sdružením, jehož členy jsou církve a jednotlivé osobnosti z dalších církví (ČCE, Starokatolická církev, BJB) i bez církevní příslušnosti. Členskými církvemi jsou:

  EA je přidruženým členem Ekumenického sdružení akademií a laických center v Evropě (EAALCE) a spolupracuje s Evropskou kontaktní skupinou pro městskou a průmyslovou misii (ECG).

  Za práci EA odpovídá kuratorium, volené členskou konferencí. Předsedou kuratoria je Josef König (Starokatolická církev), ředitelem EA a vedoucím seminářů je ThDr. Jiří Silný.

  Činnost EA je financována z členských příspěvků a darů domácích i zahraničních příznivců. Pro případ, že si přejete naší činnost finančně podpořit, sdělujeme číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., Praha 10, , převodová pošta 225 07, běžný účet 725056-108/0800 (rádi Vám zašleme složenku).

  Jsme však vděční i za jiné formy pomoci: za náměty a kritické připomínky, pomoc při propagaci a především za každou duchovní podporu.

  Dr. Jiří Silný, ředitel
  Josef König, předseda

  Přihlašování

  Napište nám na níže uvedenou adresu, které semináře Vás zajímají. Nezapomeňte uvést svou adresu a můžete doplnit i další adresy svých známých, které by náš plán seminářů mohl zajímat. Obvykle asi čtyři týdny před konáním semináře dostanete jeho podrobný program s definitivní přihláškou.

  Naše adresa:

  Ekumenická akademie
  Moskevská 34
  101 00 Praha 10 - Vršovice
  Tel. a fax: 02/72 35 36


  Plán seminářů Ekumenické akademie I/1997


  (1) Lokální železnice v ČR - možnosti jejich zachování a obnovy

  Most 13.-15.3.98

  (odložený seminář 5/97)

  Rušení lokálních železnic přináší řadu problémů pro místní obyvatele a klade otázky ekonomické i ekologické povahy. Některé zahraniční i domácí příklady ukazují, že spojením obcí a občanských iniciativ i soukromých provozovatelů lze místní tratě zachránit a všestranně využít. Seminář chce posloužit výměně takových zkušeností i diskusi nad státní dopravní koncepcí.

  Pro příznivce železnic, ekology, představitele obcí a další zájemce.


  (2) Multikulturní vzdělávání

  Terezín 17.-21.3.98

  Seminář ve spolupráci s řadou českých, německých a rakouských partnerů (tlumočeno). Podnětem ke konání semináře je obtížná situace rómské menšiny v ČR. Půjde při něm především o výměnu zkušeností mezi českými, německými a rakouskými pedagogy v oblasti multikulturního vzdělávání, která ma za cíl takovou integraci dětí z národnostních menšin do majoritní společnosti, která neznamená rezignaci na vlastní kulturní a sociální tradice.

  Pro pedagogy a sociální pracovníky, zabývající se národnostními menšinami (počet míst je omezen).


  (3) Národnostní menšiny v české společnosti

  Praha 18.4.98

  Seminář ve spolupráci se sborem ČCE v Praze - Kobylisích se bude věnovat problémům a konfliktům, vznikajícím mezi českou majoritní společností a národnostními menšinami, a možnostem jejich řešení.

  Pro všechny zájemce.


  (4) Společnost s lidskou tváří - Pražské jaro po třiceti letech

  Míšeň (SRN) 22.-24.5.98

  (5) Záplavy - rok poté

  Č.Těšín 26.-27.6.98

  (6) Křesťané a společenské změny: 1968 a 1989

  Praha 20.-23.8.98

  (Další podrobnosti budou upřesněny v průběhu prvního pololetí.)


  Nabízíme Vám sborníky příspěvků z předchozích seminářů. (1/97 je hotov, 3/97 je v tisku, další se připravují.) Sborníky zasíláme zdarma (s prosbou o dobrovolný příspěvek na úhradu nákladů):
  1/97 Ekologie na faře
  3/97 Krásná smrt?
  4/97 Zvíře jako partner a průvodce člověka
  7/97 Trvale udržitelný život


  [DÚLOS] [Archiv: Semináře EA v roce 1996 | 1997]
  Úprava do HTML: Petr Heřman
  Datum poslední změny: 22.2.98