Bratrská škola

církevní základní škola

mezi zdravé integruje děti handicapovanéTOTO JE ARCHIVNÍ VERZE STRÁNEK Z ROKU 2001!
Současný WWW server Bratrské školy najdete na adrese www.bratrska.cz.

Rajská 300/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice
Tel.: 02 / 83 87 04 23
e-mail: bratskola@quick.cz

10 LET BRATRSKÉ ŠKOLY

To to letí! Oslavujeme už desáté narozeniny.
Srdečně vás zveme na oslavu 10. výročí svého vzniku v pátek 25. května 2001 od 17 hodin.


Bratrská škola je církevní základní škola, která zahájila činnost v září 1990 a jejím zřizovatelem je Synodní rada Českobratrské církve evangelické. Škola se zaměřuje na integraci handicapovaných dětí (tělesně a smyslově postižených, dyslektiků, dysgrafiků, dětí s lehkou mozkovou dysfunkcí, po dětské mozkové obrně a problémových dětí ) mezi děti zdravé.
V jedné třídě je nejvýše 20 - 25 dětí, mezi kterými je několik dětí handicapovaných, zařazených podle druhu a stupně postižení. Ty děti, které potřebují samostatnou individuální péči, využívají oddělený prostor, kde se jim věnuje speciální pedagog.
I přesto, že Bratrská škola je školou církevní, není do výuky zařazen předmět náboženství. Do školy jsou přijímány děti z křesťanských rodin i z rodin bez vyznání. S křesťanstvím se děti seznamují např. čtením biblických příběhů, vyprávěním osobních zážitků a životních zkušeností, zpěvem křesťanských písní atd. Důraz je kladen na prohloubené sociální učení (ochota naslouchat druhému, pomoc slabším, přijetí autority, zaujímání rolí ve skupině, přijetí zodpovědnosti, přeměna třídy a školy ve společenství učitelů, žáků a rodičů, atd.).
JAKÁ JE BRATRSKÁ ŠKOLA?

Každý den začínáme ranním kroužkem. Děti se scházejí, společně si sdělujeme zážitky z předchozího dne, zpíváme, čteme a vyprávíme si.
U nás ve škole nezvoní. O přestávce si způsob odpočinku volí děti samy - zahrada, herna, knihy, počítač, kreslení, ...
Hodnotíme slovně i známkujeme. Vyučujeme podle učebního plánu a osnov schválených ministerstvem školství.
Spolupracují s námi psycholog a logoped.
Na přání rodičů nabízíme odpolední kroužky angličtiny, keramiky, taneční, plavání, hru na flétnu, ...
Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou, s Vyšší pedagogickou školou ve Svatém Janu pod Skalou a s Pedagogickou fakultou UK.
Rodiče přispívají (dle svých možností) 600 Kč měsíčně.
Od září roku 1998 realizujeme, jako jedna ze tří škol v České republice, experimentální projekt domácího vzdělávání dětí v 1. - 5. ročníku.NAŠE CÍLE

Umožnit každému dítěti vzdělání podle jeho schopností a možností. Začlenit tělesně a smyslově postižené a handicapované děti (dyslektiky, dysgrafiky, děti s lehkou mozkovou dysfunkcí a problémové děti) do kolektivu zdravých dětí. Vytvořit tak integrovanou komunitu třídy a školy a tím i základ nové, civilizované a tolerantní společnosti.
Seznámit děti z křesťanských rodin i z rodin bez vyznání s křesťanským pojetím života - zpěvem, čtením, vyprávěním - což prolíná celý jejich pobyt ve škole. Náboženství se na škole nevyučuje.
Vytvořit takové osobní a rodinné prostředí, kam by děti rády chodily, kam by se těšily, kde by měly co nejlepší podmínky pro svou práci - kdy by škola byla místem radosti, pohody a klidu.
Budovat v dětech dobré vztahy a postoj k okolí a vést je k tomu, že každý člověk, tedy i dítě samo, má své nezastupitelné a nezaměnitelné místo ve společnosti, na Zemi.
Umožnit rodičům podílet se na výchově a vzdělávání svých dětí. Vytvořit takové vzájemné vztahy s rodiči, které budou základem opravdového společenství školy - společenství rodičů, dětí, učitelů, vychovatelů a všech pracovníků školy.
ŠKOLNÍ ROK 2000/2001

Bratrskou školu navštěvuje 78 žáků v 1. až 5. ročníku
( 1. ročník - 18, 2. ročník - 14, 3. ročník - 15, 4. ročník - 16, 5. ročník - 15 ).
TIto žáci jsou vyučováni podle vzdělávacího programu Základní škola .
Třetím rokem pokračuje projekt domácího vzdělávání . Do tohoto "experimentu" je zařazeno 125 žáků v 1. - 5. ročníku ( 1. ročník - 30, 2. ročník - 32, 3. ročník - 29, 4. ročník - 21, 5. ročník - 13 ).
V Bratrské škole pracují:
Bulíř Bohumil - 37 let, ředitel, absolvent PedF UK - 1. stupeň ZŠ, 13. rok pedagogické praxe
Masopustová Barbora - 33 let, třídní učitelka 5. ročníku, absolventka PedF UK - 1. stupeň ZŠ, 11. rok pedagogické praxe
Vašíková Jana - 29 let, třídní učitelka 4. ročníku, absolventka SPgŠ a dvouletého rozšiřujícího studia speciální pedagogiky, 8. rok pedagogické praxe
Duchková Libuše - 36 let, třídní učitelka 3. ročníku, absolventka PedF UK - speciální pedagogika, 2. rok pedagogické praxe
Milfajtová Jana - 22 let, třídní učitelka 2. ročníku, absolventka Vyšší odborné školy pedagogické, 2. rok pedagogické praxe
Marešová Marie - 24 let, třídní učitelka 1. ročníku, absolventka Vyšší odborné školy pedagogické, 1. rok pedagogické praxe
Šťastná Jana - 34 let, speciální pedagog, absolventka PedF UK - speciální pedagogika, 3. rok pedagogické praxe
Svobodová Dana - 33 let, vychovatelka v družině, vyučená, nedokončené střední 2. rok pedagogické praxe
Krejčíková Marta - 30 let, vychovatelka v družině, absolventka střední zdravotní školy, 4. rok pedagogické praxe
Dědková Mariana - 23 let, vychovatelka v družině, 1. rok pedagogické praxe
Čermák Jan - 24 let, výkon civilní služby
učitelka angličtiny.